آخرین اخبار : 

آموزش بافت مدل برگ ساده

۳۹ دانه سر بندازید
۴ رج رکن ببافید ( پشت و روی کار همه از زیر بافته می شود )
در تما رج ها ۴ تا دانه اول و آخر را از زیر  ببافید که حاشیه کارتون رکن بشه
*
رج اول-  ۴ تا از زیر( ۷ تا از رو ۱ از زیر-  ۷ رو ۱ زیر -۷ رو ۱ زیر- ۷ رو ) – ۴ تا از زیر
رج دوم –  ۴ تا از زیر (۷ تا از زیر ۱ رو – ۷ تا زیر ۱ رو – ۷ زیر ۱ رو – ۷ تا زیر  )-  ۴ تا از زیر
رج
سوم –  ۴ تا از زیر (۷ تا از رو یه ژته از روی میل ۱ از زیر یه ژته از روی
میل –  ۷ تا از رو یه ژته از روی میل ۱ از زیر یه ژته از روی میل – ۷ تا
از رو یه ژته از روی میل ۱ از زیر یه ژته از روی میل ) – ۴ تا از زیر
رج
چهارم –  ۴ تا از زیر – دانه های رو از رو بافته میشود و دانه های زیر از
زیر بافته شود (ژته ها را از رو با ژوته باز ببافید – عکس را نگاه کنید) ۴
تا از زیر
توضیح : دونه معمولی رو وقتی میخواهید از رو ببافید نخ رو
میارید روی میل و دونه رو از رو می بافید یه دونه رو فرض کنید یه قسمت نخ
روی میله و یه قسمت پشت میل وقتی میخواهید از رو ببافید نخ رو میارید روی
کار و با قسمت روی میل دونه بافته میشه ولی اینجا شما نخ رو بیارید روی
کار ولی با نخ پشت کار دونه رو ببافید . اینجوری یه سوراخ میفته تو
بافتتون . یه سوراخ نسبتا بزرگ.
رج پنجم- ۴ تا از زیر ( ۷ تا از رو ۱
از زیر ۱ ژته ۱ از زیر ۱ ژته ۱ از زیر- ۷ تا از رو ۱ از زیر ۱ ژته ۱ از
زیر ۱ ژته ۱ از زیر- ۷ تا از رو ۱ از زیر ۱ ژته ۱ از زیر ۱ ژته ۱ از زیر )
– ۴ تا از زیر
رج ششم – تمام رج های زوج مانند رج چهارم بافته شود
رج
هفتم –  ۴ تا از زیر (۷ تا از رو ۲ تا از زیر ۱ ژته ۱ زیر ۱ ژته ۲ تا از
زیر – ۷ تا از رو ۲ تا از زیر ۱ ژته ۱ زیر ۱ ژته ۲ تا از زیر – ۷ تا از رو
۲ تا از زیر ۱ ژته ۱ زیر ۱ ژته ۲ تا از زیر)  ۴ تا از زیر
رج نهم – ۴
تا از زیر  (۷ تا از رو ۳ تا از زیر ۱ ژته ۱ زیر ۱ ژته ۳ تا از زیر – ۷ تا
از رو ۳ تا از زیر ۱ ژته ۱ زیر ۱ ژته ۳ تا از زیر – ۷ تا از رو ۳ تا از
زیر ۱ ژته ۱ زیر ۱ ژته ۳ تا از زیر ) ۴ تا از زیر
رج یازدهم – شروع
به کم کردن برگ میکنیم (۷ تا از رو (به اول برگ که رسیدید ) ۲ تا یکی از
زیر میکنیم ۵ تا ازیر و ۲ تا یکی از زیر ) پرانتز تکرار شود – ۴ تا از زیر

رج سیزدهم – ۴ تا از زیر ( ۷ تا از رو ۲ تا یکی از زیر ۳ تا زیر ۲ تا یکی از زیر ) پرانتز تکرار شود – ۴ تا از زیر
رج پانزدهم –  ۴ تا از زیر (۷ تا از رو ۲ تا یکی از زیر ۱ از زیر ۲ تا یکی از زیر )پرانتز تکرار شود- ۴ تا از زیر
رج هفدهم – ۴ تا از زیر (۷ تا از رو ۳ تا یکی از زیر )پرانتز تکرار شود- ۴ تا از زیر
رج هجدهم – ۴ تا از زیر -همه دانه های وسط  از زیر – ۴ تا از زیر
*
اگر میخواهید سه تا سه تا ادامه بدهید برگها را چند ردیف ساده ببافید و پس از اون  ستاره را مجدد ببافید
ولی اگر میخواهید سه تا برگ و پس از اون ۲ تا برگ داشته باشید ** را ادامه بدهید
**
رج اول –  ۴ تا از زیر – (۱۱ تا از رو ۱ زیر ۷ تا رو ۱ زیر ۱۱ تا رو) – ۴ تا زیر
رج دوم_  ۴ تا از زیر – (۱۱ تا از زیر ۱ رو ۷ تا زیر ۱ رو ۱۱ تا زیر ) – ۴ تا از زیر
رج
سوم –  ۴ تا از زیر (۱۱ تا از رو یه ژته از روی میل ۱ از زیر یه ژته از
روی میل ۷ تا از رو یه ژته از روی میل ۱ از زیر یه ژته از روی میل۱۱ تا از
رو ) – ۴ تا از زیر
رج چهارم –  ۴ تا از زیر – دانه های رو از رو
بافته میشود و دانه های زیر از زیر بافته شود (ژته ها را از رو با ژوته
باز ببافید – عکس را نگاه کنید) ۴ تا از زیر
رج پنجم- ۴ تا از زیر (
۱۱ تا از رو ۱ از زیر ۱ ژته ۱ از زیر ۱ ژته ۱ از زیر- ۷ تا از رو ۱ از زیر
۱ ژته ۱ از زیر ۱ ژته ۱ از زیر- ۱۱ تا از رو) – ۴ تا از زیر
رج ششم – تمام رج های زوج مانند رج چهارم بافته شود
رج
هفتم –  ۴ تا از زیر (۱۱ تا از رو ۲ تا از زیر ۱ ژته ۱ زیر ۱ ژته ۲ تا از
زیر ۷ تا از رو ۲ تا از زیر ۱ ژته ۱ زیر ۱ ژته ۲ تا از زیر ۱۱ تا رو)  ۴
تا از زیر
رج نهم – ۴ تا از زیر  (۱۱ تا از رو ۳ تا از زیر ۱ ژته ۱
زیر ۱ ژته ۳ تا از زیر ۷ تا از رو ۳ تا از زیر ۱ ژته ۱ زیر ۱ ژته ۳ تا از
زیر ۱۱ تا از رو) ۴ تا از زیر
رج یازدهم – شروع به کم کردن برگ
میکنیم (۱۱ تا از رو (به اول برگ که رسیدید ) ۲ تا یکی از زیر میکنیم ۵ تا
ازیر و ۲ تا یکی از زیر -۷ تا از رو  ۲ تا یکی از زیر میکنیم ۵ تا ازیر و
۲ تا یکی از زیر- ۱۱ تا از رو – ۴ تا از زیر
رج سیزدهم – ۴ تا از زیر
( ۱۱ تا از رو ۲ تا یکی از زیر ۳ تا زیر ۲ تا یکی از زیر ) ۷ تا از رو ۲
تا یکی از زیر ۳ تا زیر ۲ تا یکی از زیر  -۱۱ تا از رو –  ۴ تا از زیر
رج
پانزدهم –  ۴ تا از زیر (۱۱ تا از رو ۲ تا یکی از زیر ۱ از زیر ۲ تا یکی
از زیر =۷ تا از رو ۲ تا یکی از زیر ۱ از زیر ۲ تا یکی از زیر  -۱۱ تا از
رو – ۴ تا از زیر
رج هفدهم – ۴ تا از زیر (۱۱ تا از رو ۳ تا یکی از زیر -۷ تا زا رو ۳ تا یکی از زیر  -۱۱ تا از رو- ۴ تا از زیر
رج هجدهم – ۴ تا از زیر -همه دانه های وسط  از زیر – ۴ تا از زیر
**هر وقت به اندازه دلخواه رسیدیم ۴ تا رج آخر هم همه رو از زیر می بافیم . همون رکن .و در آخر همه دانه ها رو کور میکنیم و تموم

مبارک باشه.


_________________
از ترحم تا مروت، و از مدارا تا وفا                 هر چه را کردم طلب، دیدم ز عالم رفته است

, , , , , , , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *