فروشگاه اینترنتی لباس ترک رونیور

آموزش بافت مدل شطرنجی

برای این بافت من ۱۸ دانه سر انداختم که شما میتونین بسته به بزرگی که میخواهین بافت شطرنجیتون داشته باشه دانه ها رو زیاد کنین .

این مثلثها در اینجا ۶ تایی هستش که تا ۱۰ تایی قابل افزایش هستش پس هر تعداد دونه ای که سر میندازین باید بر مقدار دانه ای که برای مثلثتون مد نظر هست بخش پذیر باشن مثلا من در اینجا مثلث ۶ تایی و ۱۸ دانه دارم که وقتی تقسیم کنیم  ۳ تا مثلث به من میده یا اگر مثلث ۱۰ تایی خواستین و دونه های بافتتون هم ۵۰ دونه هست ۵۰ رو تقسیم بر ۱۰ میکنین که میشه ۵ .

خوب حالا شروع بافت :

ردیف مثلثهای پایه :

برای اینکه بافت بهتر باشه بعد از سر انداختن ۱۸ دانه یک رج از رو میبافیم .

 

22294331061080875208 آموزش بافت مدل شطرنجی

رج اول :

۱ دانه از زیر بافته و بافت را برمیگردانیم مانند تصویر زیر .

 

15127414756842313987 آموزش بافت مدل شطرنجی

رج دوم :

۱ دانه از رو .

29209698755741380527 آموزش بافت مدل شطرنجی

رج سوم :

دانه اول نبافته + ۱ دانه از زیر و بافت رو برمیگردانیم .

رج چهارم :

۲ دانه از رو .

47089351692413147540 آموزش بافت مدل شطرنجی

رج پنجم :

دانه اول نبافته + ۲ دانه از زیر و بافت رو برمیگردانیم .

رج ششم :

۳ دانه از رو .

رج هفتم :

دانه اول نبافته + ۳ دانه از زیر .

رج هشتم :

۴ دانه از رو .

رج نهم :

دانه اول نبافته + ۴ دانه از زیر .

رج دهم :

۵ دانه از رو .

رج یازدهم :

دانه اول نبافته + ۵ دانه از زیر .

22579626230920410049 آموزش بافت مدل شطرنجی

رجهای ۱ تا ۱۱ تکرار میشود تا رجمان تمام شود .

همونطوریکه در عکس میبینین مثلث دوم هم بافته شده

 

72186988201572849736 آموزش بافت مدل شطرنجی

این هم اتمام ردیف اول

 

45687997781647713200 آموزش بافت مدل شطرنجی

ردیف دوم ( با رنگ قرمز بافتم ) :

مثلث کناری اول :

رج اول :

۱ دانه از رو و بافت را برمیگردانیم .

51250555918942462328 آموزش بافت مدل شطرنجی

رج دوم :

یک ژوته + ۱ دانه از زیر .

50290054784010715848 آموزش بافت مدل شطرنجی

رج سوم :

۱ دانه از رو + ژوته و دانه بغلیش رو با هم یکی میکنیم و بافت را برمیگردانیم .

79044016225351085050 آموزش بافت مدل شطرنجی

رج چهارم :

۱ دانه از زیر + ۱ ژوته + ۱ دانه از زیر .

رج پنجم :

۲ دانه از رو + ۲ دانه یکی و بافت را برمیگردانیم .

رج ششم :

۲ دانه از زیر + ۱ ژوته + ۱ دانه از زیر .

رج هفتم :

۳ دانه از رو + ۲ دانه یکی و بافت را برمیگردانیم .

رج هشتم :

۳ دانه از زیر + ۱ ژوته + ۱ دانه از زیر .

رج نهم :

۴ دانه از رو + ۲ دانه یکی و بافت را برمیگردانیم .

رج دهم :

۴ دانه از زیر + ۱ ژوته + ۱ دانه از زیر .

رج یازدهم :

۵ دانه از رو + ۲ دانه یکی ( که اینجا تعداد دانه هایمان ۶ تا میشود ) .

24873034254343291426 آموزش بافت مدل شطرنجی
74282279843535338752 آموزش بافت مدل شطرنجی

لوزی وسط از ردیف دوم :

از ضلع بغل مثلث مانند تصویر ۶ دانه میگیرم .

48885571818567427362 آموزش بافت مدل شطرنجی

رج اول :

از این ۶ دانه ۵ دانه از رو + دانه آخر رو با یک دانه از دانه های روی میل ۲ تا یکی میکنیم و بافت را برمیگردانیم .

66345538085701279101 آموزش بافت مدل شطرنجی

رج دوم :

۶ دانه از زیر .

رج سوم :

دانه اول نبافته + ۴ تا از رو + ۲ دانه یکی .

رجهای دوم و سوم رو تکرار میکنیم تا رج یازدهم .

 

86571858061450395718 آموزش بافت مدل شطرنجی
53444077955851603951 آموزش بافت مدل شطرنجی

یک لوزی دیگر در این ردیف مانند همین لوزی بافته میشود که این تعداد به تعداد دانه هایمان بستگی دارد.

 

64603340299361705042 آموزش بافت مدل شطرنجی
27842885531349538846 آموزش بافت مدل شطرنجی

مثلث کناری از ردیف دوم :

رج اول :

۶ دانه از ضلع مثلث گرفته و هر ۶ دانه را از رو میبافیم و بافت رو برمیگردونیم .

15219431600909623004 آموزش بافت مدل شطرنجی

رج دوم :

هر ۶ دانه از زیر .

رج سوم :

دانه اول نبافته + ۳ دانه از رو + ۲ تا یکی از رو .

رج چهارم :

۵ دانه از زیر .

رج پنجم :

دانه اول نبافته + ۲ دانه از رو + ۲ تا یکی از رو .

رج ششم :

۴ دانه از زیر .

رج هفتم :

دانه اول نبافته + ۱ دانه از رو + ۲ تا یکی از رو .

رج هشتم :

۳ دانه از زیر .

رج نهم :

دانه اول نبافته + ۲ تا یکی از رو .

رج دهم :

۲ دانه از زیر .

رج یازدهم :

۲ دانه یکی .

در اینجا ردیف دوم ما که متشکل از دو مثلث کناری و لوزیهای وسط بود تمام میشود .

 

72964748677093573837 آموزش بافت مدل شطرنجی

ردیف سوم که شامل تعدادی لوزی میباشد :

یک دانه در میل داریم و ۵ دانه از ضلع مثلث میگیریم که میشود ۶ دانه که با رنگ سفید به این صورت میبافیم :

01187000039330158049 آموزش بافت مدل شطرنجی

رج اول :

دانه اول نبافته + ۴ دانه از زیر + دانه آخر و یک دانه از دانه های روی میل را ۲ تا یکی میکنیم .

رج دوم :

۶ دانه از رو و برگردید .

رج سوم :

دانه اول نبافته + ۴ دانه از زیر + ۲ دانه یکی .

رج دوم و سوم را تکرار میکنیم تا رج ۱۱ که لوزی ما تکمیل میشود .

رجهای ۱ تا ۱۱ را تکرار میکنیم تا لوزیهای بعدی بافته شود .

 

35929377001430636757 آموزش بافت مدل شطرنجی

ردیفهای اول و دوم در طول بافت به هر اندازه که میخاهیم بلندی بافت باشد تکرار میشود .

این رو به یاد داشته باشید که قبل از بافتن ردیف مثلثهای پایانی حتما ردیف اول رو بافته باشین .

ردیف مثلثهای پایانی :

۱ دانه در میل داریم + ۵ دانه از ضلع مثلث میشود ۶ دانه که به این صورت بافته میشود :

رج اول :

۵ دانه از زیر + ۲ دانه آخر یکی ( یک دانه از ضلع مثلث و یک دانه از دانه های روی میل )

رج دوم :

۶ دانه از رو .

رج سوم :

۲ دانه یکی + ۳ تا زیر + ۲ دانه یکی .

رج چهارم :

۵ دانه از رو .

رج پنجم :

۲ دانه یکی + ۲ تا از زیر + ۲ دانه یکی .

رج ششم :

۴ دانه از رو .

رج هفتم :

۲ دانه یکی + ۱ دانه از زیر + ۲ دانه یکی .

رج هشتم :

۳ دانه از رو .

رج نهم :

۲ تا یکی + ۲ تا یکی .

رج دهم :

۲ تا از رو .

رج یازدهم :

۳ دانه یکی یا ۱ دانه نبافته + ۲ دانه یکی بعد دانه نبافته را روی این دو دانه میکشیم .

رجهای ۱ تا ۱۱ تکرار میشود تا بافت ما تمام شود .

 

09248322132014938603 آموزش بافت مدل شطرنجی

ردیف مثلثهای پایانی را میشود به این ترتیب بافت تا روی بافت بافت دیگری هم داشت :

رج اول :

یک دانه در میل داریم با ۵ دانه ضلع مثلث ۶ تا میشود که ۵ دانه اول را بافته و دانه آخر را با یکی از دانه های روی میل یکی میکنیم .

رج دوم :

۶ دانه از رو .

رج سوم :

دانه اول نبافته + ۴ دانه از زیر + ۲ دانه یکی .

رج چهارم :

۵ دانه از رو و بافت را برمیگردانیم .

رج پنجم :

دانه اول نبافته + ۳ دانه از زیر + ۲ دانه یکی .

رج ششم :

۴ دانه از رو و بافت را برمیگردانیم .

رج هفتم :

دانه اول نبافته + ۲ دانه از زیر + ۲ دانه یکی .

رج هشتم :

۳ دانه از رو و بافت را برمیگردانیم .

رج نهم :

دانه اول نبافته + ۱ دانه از زیر + ۲ دانه یکی .

رج دهم :

۲ دانه از رو و بافت را برمیگردانیم .

رج یازدهم :

دانه اول نبافته + ۲ دانه یکی .

به این ترتیب میبافیم و در پایان بافت ۱۸ دانه در میل خواهیم داشت که هر بافتی که دوست داشتیم ادامه میدیم یا دانه ها را کور میکنیم .

 

70554555045872537909 آموزش بافت مدل شطرنجی
این هم همین بافت با یک رنگ

19058888065517565144 آموزش بافت مدل شطرنجی

 

 

منبع: nilofarshadab.blogfa.com

 

۱۰م فروردین ۱۳۹۲ ۲۰ نظر دسته بندی : آموزش بافتنی و قلاب بافی , الگو قلاب بافی نویسنده : admin
 

خرید آموزش بافتنی

 

آموزش بصورت تصویری

 

کامل ترین و جامع ترین مجموعه آموزش بافتنی

۱۰ها شیوه مختلف آموزش بافتنی را یکجا یاد بگیرید

 

با این محصول فوق العاده فقط در چند دقیقه به یک بافنده حرفه ای تبدیل شوید

قیمت:13000 تومان

 

تعداد:4DVD

بدون نیاز به هزینه های اضافی

به راحتی با کمترین هزینه و در منزل شال گردن ببافید! آمــــوزش کامـــلا تصویــــری ، گام به گــــام و بسیـــار    

ســـاده

شما با این آموزش : دیگر نیازی به خرید لباس زمستانی ندارید همه با دیدن مدل های جدید و زیبایتان شگفت زده خواهند شد و بیش از هر کسی خودتان لذت خواهید برد  

در این مجموعه آموزشی شما را با چندین الگو آشنا

می کنیم و یاد خواهید گرفت چگونه آنها را خلق کنید.

 

1- الگوی سوئیت پی

2- الگوی ردیف های شبکه ای

3- الگوی ذرتی

4- الگوی جعبه پف کرده

5- الگوی سالاد شاه توت

6- الگوی نخ چهارگره

7-الگوی حلقه های پیوند خورده

8-الگوی دانه های زمستانه

قیمت:13000 تومان

 

تعداد:4DVD

 

http://ronior.com/wp-content/uploads/2014/07/buy.gif

   

۲۰ دیدگاه نوشته شده است! می توانید دیدگاه خود را بنویسید

 1. زینت امیری فرد می‌گه:

  خیلی واضح ست . متشکرم.

 2. maryam می‌گه:

  خیلی مطالب با حالی دارین، منکه هر وقت کاموا می بینم دهنم آب میوفته، بهتون تبریک میگم خیلی سایت پر محتوایی دارین. واقعاً ازتون ممنونم

  • admin می‌گه:

   خواهش می کنم مریم جون. ممنون از این همه لطف و محبتت عزیزم. اگه بدونی چقدر با این تعریفت ذوق کردم ;) کلی انگیزه م برای هرچه بهتر شدن سایت بیشتر شد.
   خوشحالم که از مطالب سایت راضی هستید.

 3. فاطمه می‌گه:

  سخت بود برا من مبتدی
  نصفه کاره ولش کردم

 4. آیدا می‌گه:

  سلام خانومی
  خیلی خیلی خیلی خیلی سایت پر محتوا و به روزی داری. واقعا هر وقت میام اینجا دلم نمیاد هیچ پنجره ای رو ببندم. همه رو می خونم و می بینم.
  یه تشکر ویژه هم دارم برای این بافتی که گذاشتی و من اینترنت رو زیر و رو کردم که پیداش کنم و الان در حالت ذوق مرگی کامل دارم اینا رو می نویسم.
  امیدوارم همیشه موفق و سلامت و شاد باشی.
  راستی یه پیشنهاد هم دارم. ممکنه وقتی صفحه های دسته بندی هر موضوع رو باز می کنیم یه عکس کوچیک هم از اون نمونه باشه که بدونیم توی اون پست قراره چی ببینیم؟

  • admin می‌گه:

   سلام آیدا جان
   خیییلی ممنون از این همه تعریفت عزیزم. واقعا خوشحالم که از مطالب سایت راضی هستید. انشاا… که شما هم همیشه شاد و سلامت باشی دوست گلم
   پیشنهادت که عالیه خودم هم بهش فکر کرده بودم، باید برای ایجاد این امکان قالب سایت رو عوض کنم که فعلا اصلا فرصت این کار رو ندارم ولی سعی می کنم تو لیست کارهام قرارش بدم.
   موفق باشی عزیزم

 5. الناز می‌گه:

  خیلییییییی سخته!!!!!

 6. بهار می‌گه:

  با همین نوع بافت می توانید کلاه ببافید.
  آموزش مرحله به مرحله به همراه عکس را در لینک زیر ببینید.

  marigold1367.persianblog.ir

 7. طاهره نیکخو می‌گه:

  سلام خواهرعزیزودوست هنرمندمن تابحال هیچ سایتی ندیدم که اینقدراموزنده وپرمحتوا باشددست شما دردنکنه ازاینکه همه هنرتان رابدون خسیس بازی دراختیارهمه میگذارید چه بافتهای زیباوکم یابی خداوندبه شماعمرطولانی بدهدتامن وامثال من ازهنرشمابهره مندشویم موفق باشیددرامرآموزش…

  • admin می‌گه:

   سلام طاهره خانوم عزیز
   ممنون از این همه لطفی که دارید، شرمندم می کنید. واقعا از اینکه از مطالب سایت راضی هستید خوشحالم.
   ممنون از دعای خوبتون. البته همه مطالب کار خودم نیست و خیلی هاشون هنر دست دوستای گلی هست که من هم ازشون خیلی خیلی ممنونم
   برای شما دوست گلم آرزوی سعادت و سلامتی دارم.

 8. خورشید 91 می‌گه:

  با سلام . ممنون از سایت خوبتون. من با اینکه تقریبا تو بافت حرفه ای هستم ولی خیلی وقته دنبال این مدل بودم. شاد باشید.

 9. fateme می‌گه:

  عالی بود ممنون من دارم سایز بزرگترشو میبافم واسه روانداز کودک

 10. maman maziyar می‌گه:

  ممنون از سایت خوبتون . آموزش شطرنجی کاملا واضح بود و من واسه پسرم همین مدل رو بافتم فقط یه مشکل کاش نحوه درآوردن حلقه آستین و یقه از جلو لباس رو هم آموزش میدادین تا بدونیم با این مدل چطور حلقه آستین و یقه رو دربیاریم ممنون میشم اگه این آموزش رو هم بذارین منتظر پاسخ از شما هستم .

  • admin می‌گه:

   سلام عزیزم ممنون از لطفتون
   سعی میکنم در صورت امکان آموزشش رو بذارم اما راستش نمیتونم قول بدم چون چند وقتیه بنا به دلایلی اصلا فرصت نمیکنم.
   اگه تونستم چشم
   شاد و سلامت باشید

 11. maman maziyar می‌گه:

  میشه لطف کنین پاسخ کامنت قبلی که فرستادم بدین

دیدگاه خود را به ما بگویید.

دسته بندی مطالب

Wordpress

Iran wp