آخرین اخبار : 
   

آموزش کلاه گیس بافت

کلاه گیس بافت :

سایز کلاه مناسب برای افراد بزرگسال البته با کاموای ضخیم و میل شماره ۶ .

من همین اندازه ها رو با کاموای متوسط و میل شماره ۵/۳ بافتم برای نوزاد ۴ ماهه شد البته نوزاد تپلی .

طریقه بافت :

۱۶ دانه سر بیاندازید .

رج اول :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۱ دانه از رو .

رج دوم :

دانه ها را همانطور که میبینیم میبافیم دقت کنید که ژوته را از زیر ببافید البته میتوانید زوته رو جوری بیاندازید که سوارخ بشه و یا سوارخ نشه بدلخواه هستش .

رج سوم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۲ دانه از رو .

رج چهارم :

تکرار رج دوم .

رج پنجم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۳ دانه از رو .

رج ششم :

تکرار رج دوم .

رج هفتم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۴ دانه از رو .

رج هشتم :

تکرار رج دوم .

رج نهم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۵ دانه از رو .

رج دهم :

تکرار رج دوم .

رج یازدهم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۶ دانه از رو .

رج دوازدهم :

تکرار رج دوم .

رج سیزدهم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۷ دانه از رو .

رج چهاردهم :

تکرار رج دوم .

رج پانزدهم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۸ دانه از رو .

رج شانزدهم :

تکرار رج دوم .

رج هفدهم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۹ دانه از رو .

رج هجدهم :

تکرار رج دوم .

رج نوزدهم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۱۰ دانه از رو.

رج بیستم :

تکرار رج دوم .

رج بیست و یکم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۱۱ دانه از رو

رج بیست و دوم :

تکرار رج دوم .

رج بیست و سوم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۱۲ دانه از رو

رج بیست و چهارم :

تکرار رج دوم .

رج بیست و پنجم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۱۳ دانه از رو

رج بیست و ششم :

تکرار رج دوم .

رج بیست و هفتم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۲ دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج بیست و هشتم :

تکرار رج دوم .

رج بیست و نهم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۱ دانه از رو + ۲ دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج سی ام :

تکرار رج دوم .

رج سی و یکم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۲ دانه از رو + ۲ دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج سی و دوم :

تکرار رج دوم .

رج سی و سوم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته +۳  دانه از رو + ۲ دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج سی و چهارم :

تکرار رج دوم .

رج سی و پنجم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۴ دانه از رو + ۲ دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج سی و ششم :

تکرار رج دوم .

رج سی و هفتم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۵ دانه از رو + ۲ دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج سی و هشتم :

تکرار رج دوم .

رج سی و نهم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۶ دانه از رو + ۲ دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج چهلم :

تکرار رج دوم .

رج چهل و یکم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۷ دانه از رو + ۲ دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج چهل و دوم :

تکرار رج دوم .

رج چهل و سوم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۸ دانه از رو + ۲ دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج چهل و چهارم :

تکرار رج دوم .

رج چهل و پنجم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۹ دانه از رو + ۲ دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج چهل و ششم :

تکرار رج دوم .

رج چهل و هفتم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۱۰ دانه از رو + ۲ دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج چهل و هشتم :

تکرار رج دوم .

رج چهل و نهم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۱۱ دانه از رو + ۲ دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج پنجاهم :

تکرار رج دوم .

رج پنجاه و یکم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۱۲ دانه از رو + ۲ دانه از رو یکی .

رج پنجاه و دوم :

تکرار رج دوم .

 

در اینجا دیگر دانه ای نمونده و همه دانه های نبافته تمام میشود و ما دومثلث از شش مثلث روی کلاه رو بافتیم .

رجهای ۲۷ تا ۵۲ را تکرار میکنیم تا ۶ مثلث داشته باشیم ( این رجها یک مثلث را تشکیل میدن ) .

وقتی ۶ تا مثلث بافتیم تمام دانه ها را کور میکنیم .

نکته :

به یاد داشته باشین که هر ۱۲ رج یکبار پیچ را در ۸ دانه ای که در یک رج از زیر میبافتیم و یک رج از رو تکرار کنیم که من در اینجا هر ۱۰ رج یکبار این کار را انجام داده ام .

در انتهای کار در قسمت بیرونی دایره ( دور تا دور کلاه ) از پشت کار دانه میگیریم و دور کلاه را کشبافت میبافیم ، میتونین کشبافت دوتایی ببافین یا کشبافت یکی ( ۱ دانه از زیر + ۱ دانه از رو ) سپس تمام دانه ها را کور کرده و درز کلاه را میدوزیم .

این عکس اولین مثلث بافته شده

در تصویر زیر نشون داده شده که دانه ها را نبافته در میل گذاشتیم و برگشتیم تا رج جدید را ببافیم .

در اینجا مثلث دوم هم بافته شده و میبینین که تمام دانه هایی که در میل نگه داشته بودیم یکی یکی بافته شده

در تصویر اول گرفتن دانه های دور کلاه پس از اتمام مثلثها از پشت کار هستش و در تصویر دوم روی کار نشون داده شده

منبع: وبلاگ نیلوفر ۲۷

 

دوستان این قسمت رو دوباره اضافه کرده به نوشته

با استفاده از روش گیس بافت در بافتنی یک بافتنی دیگه هم آموزشش رو گذاشتم می تونید اون رو هم ببافید. برای مشاهده رو ی لینک زیر کلیک کنید :

آموزش بافت ژاکت مردانه

این هم عکسش

http://www.woolen.ir/wp-content/uploads/2015/10/117-684x1024.jpg

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 1. razieh گفت:

  salam maamnonam az amozesh e kolah , kheyli khob bod , , man taze shoro kardm va alan raj e 22 hastam vali halat e gis baf nadare 🙁
  yaeni daram eshtebah mibafam?

  • admin گفت:

   راضیه جان من دیگه نمیرسم جواب بدم به این همه سوال

   ببخشید که معطل میشید اما به جاش دیگه هر سوالی داشته باشی ی عالمه براش جواب می گذارند دوستان

  • ati گفت:

   سلام عزیزم شما باید مدل پیچ بندازین مثلا رج ۸ پیچ بندازین ۸دانه خارج مرده از میل و ۴داده اول را با ۴دانه دوم عوض کرده و از زیر میبافیم سپس همین عمل را هر ۸ رج یا ۱۰ رج تکرار کنین من بافتم کلاه رو قشنگ شد فقط کوچیک شد

 2. مریم گفت:

  سلام خسته نباشید…ممنون از زحماتتون…میشه زوته رو توضیح بدین که چطوری ببافیم؟

 3. سمانه گفت:

  سلام
  من این کلاه را بافتم خیلی خوشگل شد.
  ممنون به خاطر سایت خوبتون

 4. مهناز گفت:

  خواهش مندیم اگر بتونید به این سوال ما جواب دهید.سوال=آیا در این مجموعه ی آموزشی نحوه بافت بلوز و بافت کت دخترانه وجود دارد؟

  • admin گفت:

   عزیزم توی این مجموعه آموزش بافت بلوز و کت وجود نداره. بلکه آموزش مدل های مختلفی از شال، کلاه، پاپوش و جوراب، دستکش و گل بافتنی هست که در میان این آموزش ها مدل های بافت، طرح ها و نکته های مختلفی رو بصورت تصویری آموزش میده.

 5. asma گفت:

  سلام رکن یعنی چی؟توروخدابگین ضروری لازم دارم

 6. مامان ریحانه گفت:

  سلام.آفرین.احسنت.بسیار عالی.واقعا ممنونم از آموزش عالی و باحوصله اتون.من با همین اندازه های گفته شده واسه دختر ده ماهه ام بافتم خیلی خوب شد.

 7. سمیرا گفت:

  سلام
  ممنون ازآموزش دقیقتون من طبق دستورالعمل شماپیش رفتم وخیلی راحت کلاه رو بافتم

 8. مهدیه گفت:

  من منئور اؤ بقیه ىانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیطرىیم را نمیفهمم خواهش میکنم توضیح بىین من الان طیر کرىم

 9. مهدیه گفت:

  من منظور از بقیه دانه ها را نبافته و برمی گردیم رو نمیفهمم خواهشا توضیح بدید من الان گیر کردم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام