آخرین اخبار : 
   

بلوز یقه اسکی

قسمت پشت :

رج ۱: برای شروع ۷۲ دانه سر بگیرید و دو رج از زیر ببافید

رج ۲: یک رج از زیر

رج ۳: یک رج از رو

رج ۴: یک رج از زیر

رج ۵: یک رج از رو

رج ۶: دانه
کناری – دو دانه را با هم از زیر ببافید …. بقیه دانه ها را از زیر
ببافید … وقتی سه دانه به آخر رج مانده بود … دو دانه را با هم از زیر
ببافید و یک دانه از زیر

رج ۷: یک رج از رو

رج ۸: یک رج از زیر

رج ۹: یک رج از رو

رج ۱۰: یک رج از زیر

رج ۱۱: یک رج از رو

رج ۱۲: دانه
کناری – دو دانه را با هم از زیر ببافید …. بقیه دانه ها را از زیر
ببافید … وقتی سه دانه به آخر رج مانده بود … دو دانه را با هم از زیر
ببافید و یک دانه از زیر

رج ۱۳: یک رج از رو

رج ۱۴: یک رج از زیر

رج ۱۵: یک رج از رو

رج ۱۶: یک رج از زیر

رج ۱۷: یک رج از رو

رج ۱۸: دانه
کناری – دو دانه را با هم از زیر ببافید …. بقیه دانه ها را از زیر
ببافید … وقتی سه دانه به آخر رج مانده بود … دو دانه را با هم از زیر
ببافید و یک دانه از زیر

رج ۱۹: یک رج از رو

رج ۲۰: یک رج از زیر

رج ۲۱: یک رج از رو

رج ۲۲: دانه
کناری – دو دانه را با هم از زیر ببافید …. بقیه دانه ها را از زیر
ببافید … وقتی سه دانه به آخر رج مانده بود … دو دانه را با هم از زیر
ببافید و یک دانه از زیر

رج ۲۳: یک رج از رو

رج ۲۴: یک رج از زیر

رج ۲۵: یک رج از رو

رج ۲۶: دانه
کناری – دو دانه را با هم از زیر ببافید …. بقیه دانه ها را از زیر
ببافید … وقتی سه دانه به آخر رج مانده بود … دو دانه را با هم از زیر
ببافید و یک دانه از زیر

رج ۲۷: یک رج از رو

رج ۲۸: یک رج از زیر

رج ۲۹: یک رج از رو

رج ۳۰: دانه
کناری – دو دانه را با هم از زیر ببافید …. بقیه دانه ها را از زیر
ببافید … وقتی سه دانه به آخر رج مانده بود … دو دانه را با هم از زیر
ببافید و یک دانه از زیر

حال ۶۰ دانه روی میل داریم.

این ۶۰ دانه را دو و نیم سانتی متر بدون کم کردن ببافید، باید آخرین رج این دو و نیم سانتی متر از رو بافته شده باشد.

اکنون میخواهیم رج زیر را ببافیم . ( روی کار )

در این رج در ابتدا و انتهای رج یکدانه اضافه میکنیم. و این اضافه کردن را هر ۶ رج یکبار تکرار میکنیم ( ۶ دفعه )

تا جایی که تعداد دانه هایمان به ۷۲ دانه برسد.

و سپس تا زمانی که طول کل بافتمان به ۳۵ سانتیمتر برسد ، بافت را ادامه میدهیم.

حلقه آستین:

در آخرین رج ۳۵ سانتیمتر از در ابتدا و انتهای رج ۴ دانه کم میکنیم.

و بعد از آن در هر رج در ابتدا و انتهای رج ۱ دانه کم میکنیم. ( ۶ بار )

تا تعداد دانه هایمان به ۵۲ دانه برسد.

و
سپس تا زمانی که طول حلقه آستین به ۲۰ سانتیمتر برسد بافت را بدون کم کردن
ادامه می دهیم و در انتها ده دانه کور میکنیم – ۳۲ دانه میبافیم و باز ۱۰
دانه کور میکنیم و۳۲ دانه باقی مانده را روی یک میل دیگر میگیریم و کور
نمیکنیم و کنار میگذاریم .

قسمت جلو :

مانند بافت پشت عمل میکنید و زمانی که طول حلقه آستین به  دوازده و نیم سانتمتر رسید به این شکل ادامه میدهید:

باید ۵۲ دانه برایمان باقی مانده باشد و ۱۲٫۵ سانتیمتر از حلقه آستین را بافته باشیم و آخرین رج بافته شده بافت از رو باشد.

حال در رج بافت از زیر ادامه میدهیم :

اول سمت راست را کامل میکنیم

گودی
یقه : ۱۹ دانه میبافیم و سپس از همانجا برمیگردیم و دانه ها را از رو
میبافیم ( بقیه دانه ها را نبافته روی میل مقابل رها میکنیم )

۱۶  دانه میبافیم و سپس از همانجا برمیگردیم و دانه ها را از رو میبافیم

۱۴  دانه میبافیم و سپس از همانجا برمیگردیم و دانه ها را از رو میبافیم

۱۲  دانه میبافیم و سپس از همانجا برمیگردیم و دانه ها را از رو میبافیم

۱۱ دانه میبافیم و سپس از همانجا برمیگردیم و دانه ها را از رو میبافیم

۱۰  دانه میبافیم و سپس از همانجا برمیگردیم و دانه ها را از رو میبافیم

و سپس تا زمانی که طول حلقه آستین قسمت راست به ۲۰ سانتیمتر برسد ده دانه باقی مانده را بدون کم کردن ادامه میدهیم و کور میکنیم.

سمت چپ

۱۴
دانه وسط (‌که اکنون در سمت راست بافتمان است ) را نبافته روی میل خالی که
در دست داریم میگیریم و نخ را به ابتدای دانه ۱۵ گره میزنیم و ۱۹ دانه
باقیمانده را از زیر میبافیم

رج برگشت ۱۶ دانه از رو میبافیم و سپس از همانجا برمیگردیم و دانه ها را از زیر میبافیم ( مانند بافت سمت راست )

۱۴  دانه میبافیم و سپس از همانجا برمیگردیم و دانه ها را از زیر میبافیم

۱۲  دانه میبافیم و سپس از همانجا برمیگردیم و دانه ها را از زیر میبافیم

۱۱ دانه میبافیم و سپس از همانجا برمیگردیم و دانه ها را از زیر میبافیم

۱۰  دانه میبافیم و سپس از همانجا برمیگردیم و دانه ها را از زیر میبافیم

و ده دانه را تا زمانی که طول حلقه آستین به ۲۰ سانتیمتر برسد بدون کم کردن میبافیم و کور میکنیم.

اکنون ۳۲ دانه روی میل داریم. کنار میگذاریم.

یک طرف سرشانه تکه های عقب و جلو را به هم وصل میکنیم ( میدوزیم )

و
حال تمام دانه های یقه پشت و جلو را روی یک میل میگیریم. باید در کل ۶۴
دانه روی میل داشته باشید … این ۶۴ دانه را به طول ۶ سانتیمتر کشباف تکی
ببافید ( یک رو – یکی زیر ) و کور کنید …. سرشانه دیگر را نیز بدوزید.

در طول حلقه آستین که اکنون حلقه آستین پشت و جلو از خط سرشانه به هم وصل شده است – ۷۰ دانه بگیرید.

و سه رج از زیر ببافید (‌بافت رکن یا ابری )

در انتها پهلوها را به هم وصل کنید .

نکته
: میتوانید بعد از به هم وصل کردن هر دو سرشانه راست و چپ … ۶۴ دانه یقه
را روی میل گرد بگیرید و کشباف یقه را بدون درز ببافید.


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام