آخرین اخبار : 

طرز کشیدن الگوی اولیه مایو

a)      از نقطه ۱ به ۲ خطی عمودی به اندازه قد بالاتنه بکشید سپس دو خط عمود بر این نقاط بکشید.

b)      از نقطه ۲ به نقطه ۳ خطی به اندازه کمر تا خط فاق بکشید. بر نقطه ۳ نیز خطی عمود رسم کنید.

c)      از نقطه ۱ به اندازه ۲ سانت پایین بیایید و آنرا نقطه ۴ بنامید . بر نقطه ۴ نیز خطی عمود رسم کنید.

d)      از نقطه ۳ به اندازه نصف فاق پایین بیایید و آنرا ۵ بنامید.

e)      بر نقطه ۵ به اندازه ۷ سانت +- ۳ میلی متر به ازای سایز ۱۰ خطی عمود رسم کنید.   اگر پایین سایز ۱۰ هستید -۳ و   اگر بالای سایز ۱۰ هستید + ۳ میلیمتر اضافه کنید.

f)        از نقطه ۳ به اندازه ۴/۱ دور باسن بیرون بروید و آنرا نقطه ۷ نامگذاری کنید. سپس خطی عمود بر نقطه ۷ طوری رسم کنید که خط نقطه ۲ را قطع کند و آنرا نقطه ۸ بامید.

g)      از نقطه ۳ به اندازه ۸/۱ دور باسن +۱ سانت بیرون بروید و آنرا نقطه ۹ بنامید.

h)      از نقطه۲ به اندازه ۴/۱ دور کمر * ۰٫۸۸ بیرون بروید و آنرا نقطه ۱۰ بنامید. نقطه ۷ را به نقطه ۱۰ متصل کنید و نقطه ۱۱ را در وسط این خط علامتگذار کنید.

i)        یک منحنی طوری مطابق شکل رسم کنید که از نقاط ۶ و ۹ و ۱۱ بگذرد.

j)        حال از نقطه ۷ به اندازه ۴/۱ دور باسن به بیرون بروید و آنرا ۱۲ نامگذاری کنید. سپس بر نقطه ۱۲ خطی عمود رسم کنید که خطهای شانه و کمر را در نقاط ۱۳ و ۱۴ قطع کند

k)      از نقطه ۱۲ به اندازه ۳٫۵ سانت +- ۱٫۷ میلی متر به ازای سایز ۱۰ به سمت چپ بروید و آنرا نقطه ۱۵ بنامید.

l)        از نقطه ۱۲ به اندازه ۹٫۵ سانت +- ۳٫۵ میلی متر به ازای سایز ۱۰ به پایین بروید و آنرا نقطه ۱۶ بنامید

m)    از نقطه ۱۶ به اندازه ۷ سانت +- ۳ میلی متر به ازای سایز ۱۰ به سمت چپ بروید و آنرا نقطه ۱۷ بنامید.

n)      از نقطه ۱۴  به اندازه ۴/۱ دور کمر * ۰٫۸۸ بیرون بروید و آنرا نقطه ۱۸ بنامید. نقطه ۷ را به نقطه ۱۸ متصل کنید و نقطه ۱۹ را در وسط این خط علامتگذار کنید.

o)      بر نقطه ۱۹ خط ۱۹a را موازی خط ۱۸ ۱۴ رسم کنید. نقطه ۲۰ را در ۳/۱ خط ۱۹a  علامتگذاری کنید.

p)      یک منحنی طوری مطابق شکل رسم کنید که از نقاط ۱۷ و ۱۵ و ۲۰ و ۱۹ بگذرد.

q)      از نقطه ۱۳  به اندازه ۴/۱ دور سینه * ۰٫۸۸  + ۱٫۵ cm بیرون بروید و آنرا نقطه ۲۱ بنامید حال خطی عمود بر نقطه ۲۱ بکشید و آنرا تا خط کمر ادامه دهید و محل تلاقی را b بنامید.

r)       از نقطه ۱  به اندازه ۴/۱ دور سینه * ۰٫۸۸  – ۱٫۵ cm بیرون بروید و آنرا نقطه ۲۲ بنامید حال خطی عمود بر نقطه ۲۲ بکشید و آنرا تا خط کمر ادامه دهید و محل تلاقی را c بنامید.

s)       از نقطه ۱۴  به اندازه فاصله زیر سینه تا کمر بالا بروید و آنرا نقطه ۲۳ بنامید حال خطی عمود بر نقطه ۲۳ بکشید و آنرا تا خط ۲۱b  ادامه دهید و محل تلاقی را ۲۴ بنامید.

t)        نقطه ۱۸ را به نقطه ۲۴ وصل کنید. نقطه BP را ۲/۱ فاصله سینه در ۰٫۸۸ قرار دهیداز نقطه BP خطی عمود بر خط ۱۸ ۲۴ رسم گنید و آنرا نقطه ۲۵ بنامید اینجا محل قرار گرفتن پنس سینه است.

u)      از نقطه ۲۴  به اندازه ۳ سانت  بالا بروید و آنرا نقطه ۲۶ بنامید حال خطی عمود بر نقطه ۲۶ بکشید و آنرا تا خط ۲۲c ادامه دهید و محل تلاقی را ۲۷ بنامید.

v)      نقطه ۱۰ را به نقطه ۲۷ وصل کنید.

w)    از نقطه ۱۳  به اندازه ۶/۱ دور گردن به سمت پایین . چپ بروید و آنها را نقاط ۲۸ و ۲۹ بنامید.سپس منحنی گردن را بکشید. نقطه ۲۹ را به نقطه BP وصل کنید

x)      اندازه سرشانه را در ۰٫۸۸ ضرب نمایید و آنرا از نقطه ۲۹   طوری بکشید که خط ۴ f را قطع نماید نماید و محل تلاقی را ۳۲ بنامید از نقطه ۲۹ به اندازه ۲۰/۱ دور سینه بیرون بروید و آنرا ۳۱ بنامید. اینجا محل قرار گرفتن پنس سر شانه است.

y)      از نقطه ۱  به اندازه ۶/۱ دور گردن به سمت راست بروید و آن را نقطه  ۳۲ بنامید.سپس منحنی گردن در قسمت پشت را بکشید.

z)       اندازه سرشانه را در ۰٫۸۸ ضرب نمایید و آنرا از نقطه ۳۲   طوری بکشید که خط ۴ f را قطع نماید و محل تلاقی را ۳۳ بنامید..سپس خطی موازی خط ۲۹ BP از نقطه ۳۳ بکشید و آنرا تا خط ۲۷g ادامه دهید.

aa)   خط۳۰  ۲۹ BP را در خلاف عقربه های ساعت بچرخانید به طوری این نقاط در نقطه ۳۱ تشکیل پنس سرشانه را بدهد.

bb)  حال خطی عمود بر ۳۰ ۳۱ بکشید  و آنرا تا خط ۲۶ f ادامه دهید. سپس حلقه آستین را مطابق شکل در دو قسمت جلو و پشت بکشید. زاویه های پهلو را به انحنا تبدیل کنید.

cc)   دوباره پنس سر شانه را به جای اولش بر گردانید تا پنس سینه را به جای اولش بر گردانیم و درز پهلو به خاطر زدن پنس در جلو با درز پشت مغایرتی نداشته باشد سپس  آنرا ببندید .

dd)  سپس خط سینه  را در روی پشت الگو به وسیله اندازه زدن درز جلو از قسمت خط کمر مشخص کنید.

ee)   خطهای اضافی را پاک کنید . هیچ گاه زاپاس به الگوی مایو اضافه نکنید.

, , , , , , , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *