فروشگاه اینترنتی لباس ترک رونیور

الگوی یقه ایستاده

۱-     از الگوی بالاتنه جلو  شومیز رولت کنید.

 s1 الگوی یقه ایستاده

۲-     از نقطه ,a  ۱ سانتی متر پایین بروید و آنرا c بنامید.

۳-     از نقطه b ، ۱٫۵ سانتی متر پایین بروید و آنرا d بنامید.

 s2 الگوی یقه ایستاده

۴-     از نقطه d  ، ۲ سانتی متر بیرون بروید و آنرا  f  بنامید.

۵-     از نقطه e  ، ۲ سانتی متر بیرون بروید و آنرا  g  بنامید.

۶-     نقطه f و g را به هم وصل کنید. خط جدید جلو دگمه دار بدست می آید.

s3 الگوی یقه ایستاده

۷-     از نقطه های f و d و c حلقه یقه جدید جلو را بزنید.

 s4 الگوی یقه ایستاده

۸-     از الگوی بالاتنه پشت  شومیز رولت کنید.

 s5 الگوی یقه ایستاده

۹-     از نقطه i ، ۱ سانتی متر پایین بروید و آنرا k  بنامید.

۱۰- از نقطه h ،  ۱٫۵ سانتی متر پایین بروید و آنرا j بنامید.

۱۱- نقطه j و k را به هم وصل کنید و حلقه یقه جدید پشت را بزنید.

 s6 الگوی یقه ایستاده

۱۲- حال از نقطه f ، ۳ سانتی متر داخل بروید و آنرا  m بنامید.

۱۳- از نقطه g  ، ۳ سانتی متر داخل بروید و آنرا n  بنامید.

۱۴- حال خط    mn را بکشید. سپس خط fg را تا کنید و کمانهای fm و gn و خط mn را رولت کنید.

 s7 الگوی یقه ایستاده

۱۵- سجاف سر خود شومیز بدست می آید.

 s8 الگوی یقه ایستاده

۱۶-  حال برای کشیدن یقه نصف دور گردن را بدست بیاورید و آنرا op بنامید.

۱۷- از نقطه p به میزان ۳/۱ op داخل بروید و آنرا s بنامید.

۱۸- از نقطه o به میزان ۵٫۵ سانت بالا بروید و آنرا q بنامید. سپس از نقطه q 2 سانت بالا رفته و سپس ۲ سانت به سمت راست بروید و آنرا r بنامید. حال r را به q وصل کنید.

۱۹- از نقطه s به کمان به نقطه q بکشید.

 s9 الگوی یقه ایستاده

۲۰- از نقطه p به میزان ۳ سانت بالا بروید و آنرا t بنامید.

۲۱-  در نهایت نقطه t را به یک کمان به نقطه r وصل کنید و آنرا مطابق شکل حالت دهید.

 s10 الگوی یقه ایستاده

۲۲- در انتها اندازه کمان psq را با دور حلقه شومیز بدست آمده یعنی کمانهای fdc و jk مقایسه کنید و در صورتی که کم و یا زیاد بود به اندازه مقدار بدست آمده از سمت خط pt، روی الگوی یقه زیاد یا کم کنید.

۲۳- الگوی شما به پایان رسید.

51ELM7PW الگوی یقه ایستاده

۱۴م فروردین ۱۳۹۲ بدون نظر دسته بندی : یقه نویسنده : admin

دیدگاه خود را به ما بگویید.

دسته بندی مطالب

Wordpress

Iran wp