آخرین اخبار : 
   

ژاکت یقه آرشال دخترانه

 

 

سایزهای ۰-۳ ماهه ،۳-۶ ماهه،۶-۱۲ ماهه،۱-۲ ساله، ۳-۴ ساله،۴-۶ ساله
دور سینه ۶۹cm ,64cm ,60cm, 54cm, 49cm ,44cm
(اندازه گیری شده)
دور سینه ۶۶cm ,61cm 51cm ,56cm ,46cm ,41cm
(که فیت میشه)
کل طول ۳۵cm , 29cm ,25cm ,21cm 45cm ,39cm ,
اندازه آستین ۳۳cm ,29cm ,24cm ,20cm ,17cm ,15cm,

نکته: برای توضیح بافت عدد اول برای ۰-۳ ماهه وعدد دوم ۳-۶ ماه وبه همین ترتیب عدد آخر برای ۴-۶ ساله.

مقیاس: (به
قول هیون جون نمونه بافت)سایز نخ مورد استفاده باید اندازه ای باشد که با
سایز میل ۴ با ۲۲ دونه سر انداختن و۲۸ رج بافتن ،یه مربع ۱۰*۱۰ بشه.این
مشخصات عموما روی مارک نخها بویژه خارجیا نوشته.کلا باید بگم نخش متوسط رو
به نازک باید باشه.

 
پشت ژاکت:
با میل شماره ۴ و روش سرانداختن
شستی (۵۴،۶۰،۶۶،۷۰،۷۶) ۴۸ تا دونه سر بندازید.البته با توجه به بررسیهام
هنوز دلیل این روش سرانداختن برای این مدل رو پیدا نکردم.شاید بشه به همون
روش معمول هم سرانداخت.اگه روش شستی رو خواستید بهتون می گم.
با بافت
ساده(یه رج از زیر،یه رج از رو) می بافید تاپشت ژاکت به اندازه
(۱۰،۱۶،۱۸،۲۱،۲۶) ۷cm برسد.در اینحالت بایستی بافت با رج پشت کار تموم شه.

برای حلقه استین در هر دوطرف بافت در هر رج دونه کم میکنیم.برای کلا
(۷،۸،۸،۸،۸) ۵ رج ایکارو انچجام می دیم. یعنی اول دوتا دونه یکی می
کنیم.همینجور می بافیم تا انتهای رج که دوتا دونه موند اونا رو دوتا یکی می
کنیم.۵ تا ۸ رج بسته به سایزتون که در بالا گفته شد اینکارو ادامه
میدیم.تعداد دونه ها به (۴۰،۴۴،۵۰،۵۴،۶۰) ۳۸ تا میرسه.
بافت رو
همینطور بدون دونه کم کردن ادامه بدید تا حلقه آستین به اندازه
(۱۵،۱۲،۱۳،۱۴،۱۱) ۱۰cm ادامه بدین در حالیکه رج أخر شما پشت بافت باشه.
حالا می رسیم به سرشونه:
در ابتدای دو رج بعدی (۵،۵،۷،۷،۸) ۵ تا دونه کور می کنیم.تعداد دونه ها به (۲۰،۲۲،۲۲،۲۶،۲۶) ۱۸تا میرسه.
سپس بقیه دونه ها رو(۲۰،۲۲،۲۲،۲۶،۲۶) ۱۸ رو کور کنید.

 

 

بافت جلوی ژاکت
جلوی چپ:

(۱۶،۱۷،۱۶،۱۷،۱۹) ۱۵تا دونه سر بندازیدبافت ساده رو به این ترتیب شروع کنید.
رج اول:همه از زیر
رج دوم:یه دونه اضافه کنید.بعد همه از رو
رج
بعد:همه از زیر تا دوتا دونه مونده به آخر.حالا یه دونه اضافه کنید .دونه
آخر رو هم از زیر ببافید.تعداد دونه ها (۱۸،۱۹،۱۸،۱۹،۲۱) ۱۷تا میشه.
رج بعد:یه دونه اضافه کنید.بعد همه از رو.تعداد دونه ها۱۸(۱۹،۲۰،۱۹،۲۰،۲۲) میشه.
دوتا
رج آخر رو (۱،۲،۲،۳،۳) ۱با تکرار کنید.تعداد دونه ها (۲۱،۲۴،۲۳،۲۶،۲۸)
۲۰تا میشه.در (۶،۴،۱۲،۱۰،۸) ۷رج (از رج بعد وهردو رج یکبار)در لبه جلو
ابتدای بافت مثل قبل دونه اضافه کنید.تعداد دونه ها (۲۴,۲۶,۲۹,۳۱,۳۲) ۲۴تا
میشه.
به جز سایز اول(۰-۳ماهه) اینکارو بکنید: در رج بعد در لبه جلو
در (۹,۱۳,۱۳,۱۳,۲۱) رج(هر ۴ رج یکبار) یه دونه اضافه کنید.تعداد دونه
ها(۲۷،۳۰،۳۳،۳۵،۳۸) تا میشه.
برای هر۶سایز اینکارو کنید:همینطور ساده ببافید تا لبه جلو به (۱۰،۱۳،۱۸،۲۱،۲۶) ۷ سانت برسه ورج آخر با پشت کار تموم شه.

 
یقه و حلقه آستین:
دوتا
یکی کنید(برای حلقه آستین)تا دو تا دونه آخرمونده از زیر ببافید.دوباره
دوتا یکی کنید.تعداد دونه ها (۲۵،۲۸،۳۱،۳۳،۳۶) ۲۲تا میشه.
رج بعد:همه رو از رو ببافید تا دوتا دونه آخری.بعد از رو دوتا یکی کنید.تعداد دونه ها (۲۴،۲۷،۳۰،۳۲،۳۵) ۲۱تا میشه.
برای
(۵،۶،۶،۶،۶) ۳ رج یه دونه از سمت حلقه آستین هر رج کم کنید ودر همان حال
یه دونه هم از سمت یقه هر دو رج یکبار کم کنید.تعداد دونه
ها۱۶(۱۶،۱۸،۲۱،۲۳،۲۶) تا میشه.
۱ (۱،۰،۰،۰،۰) رج همینطور ساده ببافید.
برای
,۴,۲,۶,۴)۴) ۴ رج فقط برای یقه در هر دورج یکبار یه دونه کم کنید.تعداد
دونه ها (۱۴،۱۶،۲۰،۲۰،۲۴) ۱۴تا میشه. (۱۳،۱۷،۲۱،۲۱،۲۵) ۱۳رج ببافید طوریکه
سمت یقه از این رج وبعد هر ۴ رج یکبار یه دونه کم شه تعدا دونه ها
(۱۰،۱۱،۱۴،۱۴،۱۷) ۱۰ تا میشه.
همینطور ساده به بافتن ادامه بدید تا حلقه آستین به (۱۱،۱۲،۱۳،۱۴،۱۵) ۱۰سانت برسه.

 
بافت سرشونه:
رج بعد:(۵،۵،۷،۷،۸) ۵تا دونه کور کنید.بعد دونه ها رو از زیر ببافید.تعداد دونه ها (۵،۶،۷،۷،۹) ۵ تا میشه.
رج بعد:همه از رو
دونه های باقیمانده رو کور کنید.

 

 

جلوی راست

(۱۶،۱۷،۱۶،۱۷،۱۹) ۱۵تا دونه سر بندازید بافت ساده رو به این ترتیب شروع کنید.
رج اول:همه از زیر
رج دومبعد همه از رو:تا دوتا مونده به آخر،در دونه بعدی یکی اضافه کنید.دوباره یکی از رو(این قسمت لیه جلو است)
رج بعد:در اولین دونه یه دونه اضافه منید.تا آخر همه از زیر.تعداد دونه ها (۱۸،۱۹،۱۸،۱۹،۲۱) ۱۷تا میشه.
رج بعد: همه از رو:تا دوتا مونده به آخر،در دونه بعدی یکی اضافه کنید.دوباره یکی از رو.تعداد دونه ها۱۸(۱۹،۲۰،۱۹،۲۰،۲۲) میشه.
دوتا
رج آخر رو (۱،۲،۲،۳،۳) ۱با تکرار کنید.تعداد دونه ها (۲۱،۲۴،۲۳،۲۶،۲۸)
۲۰تا میشه.در (۶،۴،۱۲،۱۰،۸) ۷رج (از رج بعد وهردو رج یکبار)در لبه جلو مثل
قبل دونه اضافه کنید.تعداد دونه ها (۲۴،۲۶،۲۹،۳۱،۳۲) ۲۴تا میشه.
به
جز سایز اول(۰-۳ماهه) اینکارو بکنید: در رج بعد در لبه جلو در
(۹,۱۳,۱۳,۱۳,۲۱) رج(هر ۴ رج یکبار) یه دونه اضافه کنید.تعداد دونه
ها(۲۷،۳۰،۳۳،۳۵،۳۸) تا میشه.
برای هر۶سایز اینکارو کنید:همینطور ساده ببافید تا لبه جلو به (۱۰،۱۳،۱۸،۲۱،۲۶) ۷ سانت برسه ورج آخر با پشت کار تموم شه.
یقه و حلقه آستین:
دوتا
یکی کنید(برای یقه)تا دو تا دونه آخرمونده از زیر ببافید.دوباره دوتا یکی
کنید(برای حلقه آستین).تعداد دونه ها (۲۵،۲۸،۳۱،۳۳،۳۶) ۲۲تا میشه.
رج بعد: از رو دوتا یکی کنید بعد همه رو از رو ببافید تا آخر.تعداد دونه ها (۲۴،۲۷،۳۰،۳۲،۳۵) ۲۱تا میشه.
برای
(۵،۶،۶،۶،۶) ۳ رج یه دونه از سمت یقه هر دو رج یکبار کم کنید ودر همان حال
یه دونه هم از سمت حلقه آستین هر رج کم کنید.تعداد دونه
ها۱۶(۱۶،۱۸،۲۱،۲۳،۲۶) تا میشه.
۱ (۱،۰،۰،۰،۰) رج همینطور ساده ببافید.
برای ,۴,۲,۶,۴)۴) ۴ رج فقط برای یقه در هر دورج یکبار یه دونه کم کنید.تعداد دونه ها (۱۴،۱۶،۲۰،۲۰،۲۴) ۱۴تا میشه.
(۱۳،۱۷،۲۱،۲۱،۲۵) ۱۳رج ببافید طوریکه سمت یقه از این رج وبعد هر ۴ رج یکبار یه دونه کم شه
تعدا دونه ها (۱۰،۱۱،۱۴،۱۴،۱۷) ۱۰ تا میشه.
همینطور ساده به بافتن ادامه بدید تا حلقه آستین به (۱۱،۱۲،۱۳،۱۴،۱۵) ۱۰سانت برسه وبافت با روی کار تموم شه.

 
بافت سرشونه:
رج بعد:(۵،۵،۷،۷،۸) ۵تا دونه کور کنید.بعد دونه ها رو از رو ببافید.تعداد دونه ها (۵،۶،۷،۷،۹) ۵ تا میشه.
رج بعد:همه از زیر
دونه های باقیمانده رو کور کنید
بافت آستین
تعداد۳۶,۳۸,۴۰,۴۴,۴۶))
۳۶ تا دونه سر بندازید.در حالیکه ساده میبافید در دو طرف بافت یه دونه
هر۳,۵,۳,۵,۵)) ۳ رج یکبار و بعد در رج ۶,۶,۶,۸,۸)) ۸ ام نیز یه دونه دو
طرف اضافه کنید.تاتعداد دونه ها به( (۴۶,۵۰,۵۶,۶۰,۶۴ ۴۲ تا برسه.بدون هیچ
تغییری آستین رو ببافید تا۱۳,۱۶,۲۰,۲۵,۲۹) ) ۱۱ سانت برسه.
۷,۸,۸,۸,۸) ) ۵ رج ببافید درحالیکه یه دونه از دو طرف کم کنید.تعداد دونه ها به ۳۲,۳۴,۴۰,۴۴,۴۸)) ۳۲ تا میرسه.
۱,۰,۰,۰,۰)) ۱ رج دیگه ببافید.
۵,۵,۶,۶,۷)) ۵ تا دونه در ابتدای هر ۴ رج بعدی کور کنید.تعداد دونه هابه ۱۲,۱۴,۱۶,۲۰,۲۰)) ۱۲ تا میشه.
باقیمانده دونه ها رو کور کنید.

 

 

بافت یقه چپ
اول سرشونه ها رو بدوزید.
بعد
یه دونه سربندازید .شروع به بافتن کنید.یه دونه رو از زیر سه تا کنید.یعنی
اول یه دونه از زیر ببافید ولی دونه رو بیرون نیارید .بعد حلقه رو روی
دونه بپیچید که بتونید توی همون دونه یه بار دیگه از زیر ببافید و بعد هم
همینطور.( به جز ژوته انداختن روشهای دیگه ای برای اضافه کردن است که این
یه روششه)
رج بعد:یه دونه از زیر ببافید. یه دونه توی دونه بعدی اضافه کنید(نه اینکه ژوته بندازید).دوباره یکی از زیر.(تعداد دونه ها۴ تا)
رج بعد:دوتا از زیر،یه دونه توی دونه بعد اضافه کنید،یه دونه از زیر(تعداد دونه ها۵ تا)
رج بعد:یه دونه توی دونه اول اضافه کنید.چهار تا از زیر(تعداد دونه ها۶ تا)
رج یعد:تا دوتا دونه آخر از زیر ببافید،روی دونه بعد یه دونه اضافه کنید،یه دونه از زیر(تعداد دونه ها۷ تا)
رج بعد:همه از زیر
رج بعد:همه دونه ها رو تا دوتا دونه آخر از زیر ببافید. یه دونه توی دونه بعدی اضافه کنید، یه دونه از زیر(تعداد دونه ها۸ تا)
رج بعد:همه از زیرادامه بدین به این روش:
رج ۱:همه از زیر
رج ۲: همه از زیر
رج ۳: همه دونه ها رو تا دوتا دونه آخر از زیر ببافید. یه دونه توی دونه بعدی اضافه کنید، یه دونه از زیر(تعداد دونه ها۹ تا)
رج۴-۶: همه از زیر
رج ۷: همه دونه ها رو تا دوتا دونه آخر از زیر ببافید. یه دونه توی دونه بعدی اضافه کنید، یه دونه از زیر(تعداد دونه ها۱۰ تا)
رج۸: همه از زیر
رج۹:
همه از زیر تا دوتا دونهئآخر، یه دونه رو بدون اینکه ببافید بگیریرولی نخ
رو از پشت بیارید.بعد بدون اینکه دونه بعدی رو ببافید بافت رو برگردونید
وبرید سراغ رج بعد
رج۱۰:همه از زیر
رج ۳ تا رج ۱۰ رو با توجه به
سایز(۱٫۲٫۲٫۳٫۳) ۱ با تکرار کنید ،سپس از رج ۳ تا رج ۶ رو یه بار دیگه
ببافید.تعداد دونه ها (۱۳,۱۵,۱۵,۱۷,۱۷) ۱۳ تا میشه.
بافت رو به این روش ادامه بدین:
((رج
بعد: همه از زیر تا دوتا دونه آخر، یه دونه رو بدون اینکه ببافید بگیرید
ولی نخ رو از پشت بیارید.بعد بدون اینکه دونه بعدی رو ببافید بافت رو
برگردونید وبرید سراغ رج بعد
رج بعد :همه از زیر
حالا ۶ رج ساده ببافید.))
حالا
این ۸ رج آخر رو که توی پرانتزه تکرار کنید تا اندازه یقه با توجه به جلوی
چپ از اونجائیکه برای یقه کم شده تا وسط پشت اندازه بشه. همه رو کور کنید.

 

یقه راست
یه دونه سربندازید .شروع به بافتن کنید.یه دونه رو
از زیر سه تا کنید.یعنی اول یه دونه از زیر ببافید ولی دونه رو بیرون
نیارید .بعد حلقه رو روی دونه بپیچید که بتونید توی همون دونه یه بار دیگه
از زیر ببافید و بعد هم همینطور.
رج بعد:یه دونه از زیر ببافید. یه دونه توی دونه بعدی اضافه کنید(نه اینکه ژوته بندازید).دوباره یکی از زیر.(تعداد دونه ها۴ تا)
رج بعد: یه دونه توی دونه بعد اضافه کنید،سه تا از زیر (تعداد دونه ها۵ تا)
رج بعد: سه تا از زیر ،یه دونه توی دونه اول اضافه کنید.یه دونه از زیر(تعداد دونه ها۶ تا)
رج یعد: روی دونه بعد یه دونه اضافه کنید،تا دونه آخر از زیر ببافید(تعداد دونه ها۷ تا)
رج بعد:همه از زیر
رج بعد یه دونه توی دونه بعدی اضافه کنید،:همه دونه ها رو تا دونه آخر از زیر ببافید. (تعداد دونه ها۸ تا)
رج بعد:همه از زیرادامه بدین به این روش:
رج ۱:همه از زیر
رج ۲: همه از زیر
رج ۳: یه دونه توی دونه بعدی اضافه کنید، همه دونه ها رو تا دونه آخر از زیر ببافید. (تعداد دونه ها۹ تا)
رج۴-۶: همه از زیر
رج ۷: یه دونه توی دونه بعدی اضافه کنید، همه دونه ها رو تا دونه آخر از زیر ببافید (تعداد دونه ها۱۰ تا)
رج۸:
همه از زیر تا دوتا دونه آخر، یه دونه رو بدون اینکه ببافید بگیریدولی نخ
رو از پشت بیارید.بعد بدون اینکه دونه بعدی رو ببافید بافت رو برگردونید
وبرید سراغ رج بعد
رج۹: همه از زیر
رج۱۰:همه از زیر
رج ۳ تا
رج ۱۰ رو با توجه به سایز(۱٫۲٫۲٫۳٫۳) ۱ بار تکرار کنید ،سپس از رج ۳ تا رج
۵ رو یه بار دیگه ببافید.تعداد دونه ها (۱۳,۱۵,۱۵,۱۷,۱۷) ۱۳ تا میشه.
بافت رو به این روش ادامه بدین:
((رج
بعد: همه از زیر تا دوتا دونه آخر، یه دونه رو بدون اینکه ببافید بگیرید
ولی نخ رو از پشت بیارید.بعد بدون اینکه دونه بعدی رو ببافید بافت رو
برگردونید وبرید سراغ رج بعد
رج بعد :همه از زیر
حالا ۶ رج ساده ببافید.))
حالا
این ۸ رج آخر رو که توی پرانتزه تکرار کنید تا اندازه یقه با توجه به جلوی
چپ از اونجائیکه برای یقه کم شده تا وسط پشت اندازه بشه.همه رو کور کنید.

 
بافت ریشه ها: علیرغم اینکه فکر می کردید این ریشه ها قلاب بافیه ولی باید بگم بافتنیه وطرز بافتش به این روشه:
۵تا دونه سربندازید
رج۱:همه رو از زیر ببافید.بعد ۷ تا دونه به روش سر انداختن اضافه کنید.
رج۲:این ۷ تا دونه رو کور کنید،بقیه دونه ها از زیر
رج ۳:یکی از زیر، دوتایکی اززیر، یه ژوته،دوتا از زیر،دوباره ۷ تا دونه سربندازید.
رج۴:مثل رج۲
این ۴ رج رو انقدر ببافید تا تمام جلوی ژاکت ،یقه ها و پشت یقه ها وهمچنین پایین پشت ژاکت رو بتونه پوشش بده.بعد کور کنید
برای دو تا استینها هم این روش رو پیاده کنید.
در اخر هم بخشهایی رو که نیاز هست به همدیگه بدوزین.

 

 

, , , , , ,
  1. شکوفه گفت:

    واقعا دستتون درد نکنه.این آموزشها خیلی مفیدن موفق وپاینده باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام