آخرین اخبار : 
   

ژاکت یقه آرشال

جلوی چپ:

(۱۶،۱۷،۱۶،۱۷،۱۹) ۱۵تا دونه سر بندازیدبافت ساده رو به این ترتیب شروع کنید.
رج اول:همه از زیر
رج دوم:یه دونه اضافه کنید.بعد همه از رو
رج
بعد:همه از زیر تا دوتا دونه مونده به آخر.حالا یه دونه اضافه کنید .دونه
آخر رو هم از زیر ببافید.تعداد دونه ها (۱۸،۱۹،۱۸،۱۹،۲۱) ۱۷تا میشه.
رج بعد:یه دونه اضافه کنید.بعد همه از رو.تعداد دونه ها۱۸(۱۹،۲۰،۱۹،۲۰،۲۲) میشه.
دوتا
رج آخر رو (۱،۲،۲،۳،۳) ۱با تکرار کنید.تعداد دونه ها (۲۱،۲۴،۲۳،۲۶،۲۸)
۲۰تا میشه.در (۶،۴،۱۲،۱۰،۸) ۷رج (از رج بعد وهردو رج یکبار)در لبه جلو
ابتدای بافت مثل قبل دونه اضافه کنید.تعداد دونه ها (۲۴،۲۶،۲۹،۳۱،۳۲) ۲۴تا
میشه.
به جز سایز اول(۰-۳ماهه) اینکارو بکنید: در رج بعد در لبه جلو
در (۹,۱۳,۱۳,۱۳,۲۱) (این پرانتز اصلاح شده) رج(هر ۴ رج یکبار) یه دونه
اضافه کنید.تعداد دونه ها(۲۷،۳۰،۳۳،۳۵،۳۸) تا میشه.
برای هر۶سایز اینکارو کنید:همینطور ساده ببافید تا لبه جلو به (۱۰،۱۳،۱۸،۲۱،۲۶) ۷ سانت برسه ورج آخر با پشت کار تموم شه.
یقه و حلقه آستین:
دوتا
یکی کنید(برای حلقه آستین)تا دو تا دونه آخرمونده از زیر ببافید.دوباره
دوتا یکی کنید.تعداد دونه ها (۲۵،۲۸،۳۱،۳۳،۳۶) ۲۲تا میشه.
رج بعد:همه رو از رو ببافید تا دوتا دونه آخری.بعد از رو دوتا یکی کنید.تعداد دونه ها (۲۴،۲۷،۳۰،۳۲،۳۵) ۲۱تا میشه.
برای
(۵،۶،۶،۶،۶) ۳ رج یه دونه از سمت حلقه آستین هر رج کم کنید ودر همان حال
یه دونه هم از سمت یقه هر دو رج یکبار کم کنید.تعداد دونه
ها۱۶(۱۶،۱۸،۲۱،۲۳،۲۶) تا میشه.
۱ (۱،۰،۰،۰،۰) رج همینطور ساده ببافید.
برای(۴۴,۲,۶,۴)
۴ رج (این پرانتز اصلاح شده)فقط برای یقه در هر دورج یکبار یه دونه کم
کنید.تعداد دونه ها (۱۴،۱۶،۲۰،۲۰،۲۴) ۱۴تا میشه. (۱۳،۱۷،۲۱،۲۱،۲۵) ۱۳رج
ببافید طوریکه سمت یقه از این رج وبعد هر ۴ رج یکبار یه دونه کم شه (یه
دونه کم شه نیز اضافه شده) .تعدا دونه ها (۱۰،۱۱،۱۴،۱۴،۱۷) ۱۰ تا میشه.
همینطور ساده به بافتن ادامه بدید تا حلقه آستین به (۱۱،۱۲،۱۳،۱۴،۱۵) ۱۰سانت برسه.
بافت سرشونه:
رج بعد:(۵،۵،۷،۷،۸) ۵تا دونه کور کنید.بعد دونه ها رو از زیر ببافید.تعداد دونه ها (۵،۶،۷،۷،۹) ۵ تا میشه.
رج بعد:همه از رو
دونه های باقیمانده رو کور کنید.

جلوی راست

(۱۶،۱۷،۱۶،۱۷،۱۹) ۱۵تا دونه سر بندازیدبافت ساده رو به این ترتیب شروع کنید.
رج اول:همه از زیر
رج دومبعد همه از رو:تا دوتا مونده به آخر،در دونه بعدی یکی اضافه کنید.دوباره یکی از رو(این قسمت لیه جلو است)
رج بعد:در اولین دونه یه دونه اضافه منید.تا آخر همه از زیر.تعداد دونه ها (۱۸،۱۹،۱۸،۱۹،۲۱) ۱۷تا میشه.
رج بعد: همه از رو:تا دوتا مونده به آخر،در دونه بعدی یکی اضافه کنید.دوباره یکی از رو.تعداد دونه ها۱۸(۱۹،۲۰،۱۹،۲۰،۲۲) میشه.
دوتا
رج آخر رو (۱،۲،۲،۳،۳) ۱با تکرار کنید.تعداد دونه ها (۲۱،۲۴،۲۳،۲۶،۲۸)
۲۰تا میشه.در (۶،۴،۱۲،۱۰،۸) ۷رج (از رج بعد وهردو رج یکبار)در لبه جلو مثل
قبل دونه اضافه کنید.تعداد دونه ها (۲۴،۲۶،۲۹،۳۱،۳۲) ۲۴تا میشه.
به
جز سایز اول(۰-۳ماهه) اینکارو بکنید: در رج بعد در لبه جلو در
(۹,۱۳,۱۳,۱۳,۲۱) رج(هر ۴ رج یکبار) یه دونه اضافه کنید.تعداد دونه
ها(۲۷،۳۰،۳۳،۳۵،۳۸) تا میشه.
برای هر۶سایز اینکارو کنید:همینطور ساده ببافید تا لبه جلو به (۱۰،۱۳،۱۸،۲۱،۲۶) ۷ سانت برسه ورج آخر با پشت کار تموم شه.

یقه و حلقه آستین:

دوتا
یکی کنید(برای یقه)تا دو تا دونه آخرمونده از زیر ببافید.دوباره دوتا یکی
کنید(برای حلقه آستین).تعداد دونه ها (۲۵،۲۸،۳۱،۳۳،۳۶) ۲۲تا میشه.
رج بعد: از رو دوتا یکی کنید بعد همه رو از رو ببافید تا آخر.تعداد دونه ها (۲۴،۲۷،۳۰،۳۲،۳۵) ۲۱تا میشه.
برای
(۵،۶،۶،۶،۶) ۳ رج یه دونه از سمت یقه هر دو رج یکبار کم کنید ودر همان حال
یه دونه هم از سمت حلقه آستین هر رج کم کنید.تعداد دونه
ها۱۶(۱۶،۱۸،۲۱،۲۳،۲۶) تا میشه.
۱ (۱،۰،۰،۰،۰) رج همینطور ساده ببافید.
برای ,۴,۲,۶,۴)۴) ۴ رج فقط برای یقه در هر دورج یکبار یه دونه کم کنید.تعداد دونه ها (۱۴،۱۶،۲۰،۲۰،۲۴) ۱۴تا میشه.
(۱۳،۱۷،۲۱،۲۱،۲۵) ۱۳رج ببافید طوریکه سمت یقه از این رج وبعد هر ۴ رج یکبار یه دونه کم شه
تعدا دونه ها (۱۰،۱۱،۱۴،۱۴،۱۷) ۱۰ تا میشه.
همینطور ساده به بافتن ادامه بدید تا حلقه آستین به (۱۱،۱۲،۱۳،۱۴،۱۵) ۱۰سانت برسه وبافت با روی کار تموم شه.
بافت سرشونه:
رج بعد:(۵،۵،۷،۷،۸) ۵تا دونه کور کنید.بعد دونه ها رو از رو ببافید.تعداد دونه ها (۵،۶،۷،۷،۹) ۵ تا میشه.
رج بعد:همه از زیر
دونه های باقیمانده رو کور کنید

بافت آستین

(۳۶,۳۸,۴۰,۴۴,۴۶)
۳۶ تا دونه سر بندازید.در حالیکه ساده میبافید در دو طرف بافت یه
دونه(۳,۵,۳,۵,۵) ۳ رج یکبار و بعد در رج ۶,۶,۶,۸,۸)) ۸ ام نیز یه دونه دو
طرف اضافه کنید.تاتعداد دونه ها به( (۴۶,۵۰,۵۶,۶۰,۶۴ ۴۲ تا برسه.بدون هیچ
تغییری آستین رو ببافید تا۱۳,۱۶,۲۰,۲۵,۲۹) ) ۱۱ سانت برسه.
۷,۸,۸,۸,۸) ) ۵ رج ببافید درحالیکه یه دونه از دو طرف کم کنید.تعداد دونه ها به ۳۲,۳۴,۴۰,۴۴,۴۸)) ۳۲ تا میرسه.
۱,۰,۰,۰,۰)) ۱ رج دیگه ببافید.
۵,۵,۶,۶,۷)) ۵ تا دونه در ابتدای هر ۴ رج بعدی کور کنید.تعداد دونه هابه ۱۲,۱۴,۱۶,۲۰,۲۰)) ۱۲ تا میشه.
باقیمانده دونه ها رو کور کنید.

, , , , , , , ,
  1. شکوفه گفت:

    مدلش قشنگه خیلی ممنننننننننننننننننننننننننننون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام