آخرین اخبار : 
   

آموزش کلاه بافتنیکلاه گیس بافت :

سایز کلاه مناسب برای افراد بزرگسال البته با کاموای ضخیم و میل شماره ۶ .

من همین اندازه ها رو با کاموای متوسط و میل شماره ۵/۳ بافتم برای نوزاد ۴ ماهه شد البته نوزاد تپلی .

طریقه بافت :

۱۶ دانه سر بیاندازید .

رج اول :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۱ دانه از رو .

رج دوم :

دانه
ها را همانطور که میبینیم میبافیم دقت کنید که ژوته را از زیر ببافید
البته میتوانید زوته رو جوری بیاندازید که سوارخ بشه و یا سوارخ نشه
بدلخواه هستش .

رج سوم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۲ دانه از رو .

رج چهارم :

تکرار رج دوم .

رج پنجم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۳ دانه از رو .

رج ششم :

تکرار رج دوم .

رج هفتم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۴ دانه از رو .

رج هشتم :

تکرار رج دوم .

رج نهم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۵ دانه از رو .

رج دهم :

تکرار رج دوم .

رج یازدهم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۶ دانه از رو .

رج دوازدهم :

تکرار رج دوم .

رج سیزدهم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۷ دانه از رو .

رج چهاردهم :

تکرار رج دوم .

رج پانزدهم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۸ دانه از رو .

رج شانزدهم :

تکرار رج دوم .

رج هفدهم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۹ دانه از رو .

رج هجدهم :

تکرار رج دوم .

رج نوزدهم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۱۰ دانه از رو.

رج بیستم :

تکرار رج دوم .

رج بیست و یکم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۱۱ دانه از رو

رج بیست و دوم :

تکرار رج دوم .

رج بیست و سوم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۱۲ دانه از رو

رج بیست و چهارم :

تکرار رج دوم .

رج بیست و پنجم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۱۳ دانه از رو

رج بیست و ششم :

تکرار رج دوم .

رج بیست و هفتم :

۱
دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از
رو + ۱ دانه ژوته + ۲ دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها
میکنیم و برمیگردیم .

رج بیست و هشتم :

تکرار رج دوم .

رج بیست و نهم :

۱
دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از
رو + ۱ دانه ژوته + ۱ دانه از رو + ۲ دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را
نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج سی ام :

تکرار رج دوم .

رج سی و یکم :

 ۱
دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از
رو + ۱ دانه ژوته + ۲ دانه از رو + ۲ دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را
نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج سی و دوم :

تکرار رج دوم .

رج سی و سوم :

۱
دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از
رو + ۱ دانه ژوته +۳  دانه از رو + ۲ دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را
نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج سی و چهارم :

تکرار رج دوم .

رج سی و پنجم :

۱
دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از
رو + ۱ دانه ژوته + ۴ دانه از رو + ۲ دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را
نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج سی و ششم :

تکرار رج دوم .

رج سی و هفتم :

۱
دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از
رو + ۱ دانه ژوته + ۵ دانه از رو + ۲ دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را
نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج سی و هشتم :

تکرار رج دوم .

رج سی و نهم :

۱
دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از
رو + ۱ دانه ژوته + ۶ دانه از رو + ۲ دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را
نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج چهلم :

تکرار رج دوم .

رج چهل و یکم :

۱
دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از
رو + ۱ دانه ژوته + ۷ دانه از رو + ۲ دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را
نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج چهل و دوم :

تکرار رج دوم .

رج چهل و سوم :

۱
دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از
رو + ۱ دانه ژوته + ۸ دانه از رو + ۲ دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را
نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج چهل و چهارم :

تکرار رج دوم .

رج چهل و پنجم :

۱
دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از
رو + ۱ دانه ژوته + ۹ دانه از رو + ۲ دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را
نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج چهل و ششم :

تکرار رج دوم .

رج چهل و هفتم :

۱
دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از
رو + ۱ دانه ژوته + ۱۰ دانه از رو + ۲ دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را
نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج چهل و هشتم :

تکرار رج دوم .

رج چهل و نهم :

۱
دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از
رو + ۱ دانه ژوته + ۱۱ دانه از رو + ۲ دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را
نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج پنجاهم :

تکرار رج دوم .

رج پنجاه و یکم :

۱ دانه از رو + ۲ دانه از زیر + ۸ دانه از رو + ۳ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱ دانه ژوته + ۱۲ دانه از رو + ۲ دانه از رو یکی .

رج پنجاه و دوم :

تکرار رج دوم .

 

در اینجا دیگر دانه ای نمونده و همه دانه های نبافته تمام میشود و ما دومثلث از شش مثلث روی کلاه رو بافتیم .

رجهای ۲۷ تا ۵۲ را تکرار میکنیم تا ۶ مثلث داشته باشیم ( این رجها یک مثلث را تشکیل میدن ) .

وقتی ۶ تا مثلث بافتیم تمام دانه ها را کور میکنیم .

نکته :

به
یاد داشته باشین که هر ۱۲ رج یکبار پیچ را در ۸ دانه ای که در یک رج از
زیر میبافتیم و یک رج از رو تکرار کنیم که من در اینجا هر ۱۰ رج یکبار این
کار را انجام داده ام .

 در
انتهای کار در قسمت بیرونی دایره ( دور تا دور کلاه ) از پشت کار دانه
میگیریم و دور کلاه را کشبافت میبافیم ، میتونین کشبافت دوتایی ببافین یا
کشبافت یکی ( ۱ دانه از زیر + ۱ دانه از رو ) سپس تمام دانه ها را کور کرده
و درز کلاه را میدوزیم .

این عکس اولین مثلث بافته شده

در تصویر زیر نشون داده شده که دانه ها را نبافته در میل گذاشتیم و برگشتیم تا رج جدید را ببافیم .

در اینجا مثلث دوم هم بافته شده و میبینین که تمام دانه هایی که در میل نگه داشته بودیم یکی یکی بافته شده

در تصویر اول گرفتن دانه های دور کلاه پس از اتمام مثلثها از پشت کار هستش و در تصویر دوم روی کار نشون داده شده

 

, , , , , , , ,
 1. مریم گفت:

  این عالی بودمرسی

 2. elhamrh گفت:

  سلام خیلی عالی بود استفاده کردم ممنون از آموزش واضح وبی نقصتون

 3. لی لی گفت:

  salam zhote chetorye?

  • admin گفت:

   سلام لی لی جون
   بافت ژته یعنی اضافه کردن دانه با ایجاد سوراخ.
   نخ را بدون بافتن روی میل بگیرید ( یعنی یک دانه اضافه کنید) و به بافت دانه های بعدی ادامه دهید.

 4. معصومه گفت:

  مرسی از کار زیباتون
  ژته یعنی همه از زیر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  پس چرا بعضی جا گفتید از زیر
  بعضی جاها گفتید ژته؟

 5. الهام گفت:

  سلام خسته نباشید ممنون از مدلهای خوشکلتون و اموزش خوبتون
  من خواسته باشم این کلاه را برای پسر بچه ۶ ساله ببافم بایستی با چن تا دونه شروع کنم ممنون

  • admin گفت:

   الهام خانم با چه اندازه ای؟؟؟ با همین اندازخ نخ و میل یا اندازه ی میل هات فرق داره ؟؟؟

   • الهام گفت:

    سلام

    کلا تو اندازه ها مشکل دارم من نمیدونم چ جوری میشه
    مثلا همین کلاه رو من بافتم خوب میلم دو و نیم بود و نخم کلفت بود تقریبا پیش خودم گفتم اندازه ای ک شما دادین برا بزرگساله با اندازه های ک من دارم حتما درست میشه و اگرم نشد عیبی نداره حداقل یاد میگیرم چ جوری ببافم
    خلاصه ی روزه بافتمش
    ظاهرش بد نشد
    و نمیدونستم برا کشباف دور سر چن تا دونه بایستی بگیرم من ۸۰ تا گرفتم
    وقتی تموم شد و دوختمش اندازه پسر شش ماهه شد
    الان میخام با نخ نازک تر و همون میل دو و تیم ببافم میشه راهنماییم کنید
    میسی
    من هر روز ب سایتتون سر میزنم واقعا ک محشره
    ممنون

    • admin گفت:

     سلام الهام جون
     شما آموزش بافتنی ما رو داری؟؟؟

     اگه قصد داری کلاه ببافی درخواست بده برات ارسال کنم چون خیلی خوب توضیح داده شده.
     هم اندازه ها توش گفته شده هم کلی مدل بافت کلاه داریم هم توضیح داده شده برای اینکه کشبافتتون خوب بشه باید اندازه رو چجوری بگیری و هم اینکه چجوری ببافیش.

     اگه کلاه می خوای ببافی حتما درخواست بده برات ارسال کنم.

 6. الهام گفت:

  بازم سلام
  من این کلاه را بافتم طبق نوشته خوب
  الان شش تا مثلث بافتم موقع کور کردن است
  میگم اول کار ۱۶ دانه داشتیم و الان ۳۰دانه چ جوری میشه

 7. الهام گفت:

  سلام
  میشه این قسمتو بیشتر توضیح بدین
  انتهای کار در قسمت بیرونی دایره ( دور تا دور کلاه ) از پشت کار دانه
  میگیریم
  چن تا دونه بایستی بگیریم و کشباف ببافیم
  چ جوری میشه

  • admin گفت:

   سلام عزیزم
   بعد از اینکه بافت ۶ تا مثلث تمام شد همه دانه ها رو کور می کنیم.
   حالا می ریم از قسمت دور لبه کلاه از سمت پشت کار که میشه داخل کلاه، مانند عکس ( دو تا تصویر آخر قبل از تصویر شکل نهایی کلاه رو دقیق ببینید) دونه هایی که هستن رو می گیریم میندازیم روی میل و چند رج کشبافت می بافیم و بعد دانه ها رو کور کرده و درز کلاه رو میدوزیم.

 8. الهام گفت:

  سلام عزیزم
  ببخشین من اینقد سوال میپرسما
  ن اموزشی ک میگین ندارم
  چ جوری بایستی درخواست بدم برام ارسال کنید؟

  • admin گفت:

   سلام الهام جون
   پایین همین نظرات که الان داری می خونی گذاشتم dvd های آموزش بافتنی رو

   روی دکمه خرید پستی کلیک کن و فرمی رو که میاد پر کن.
   خیلی ساده هست.

 9. مریم ابراهیمی گفت:

  سلام من این کلاه را با تعدادی که گفته شده با نخ نازک بافتم خیلی کو چیک شد اگه بخوام با میل ۳و نخ متوسط ببافم تقسیم بندی دونه ها باید چجوری باشه تو رو خدا راهنماییم کنید ممنون میشم

  • admin گفت:

   سلام عزیزم
   ببخشید که دیر جواب دادم
   تعداد دانه ها برای بافتن ثابته فقط شما در رج بیست و پنجم که ما ۱۳ دانه در آخر کارمون داریم رو میتونی تا هر اندازه ای که به بلندی سر بچه ( یعنی از وسط سر تا جلوی پیشانی ) ببافی یعنی در بعضی افراد تا ۲۰ و حتی بیشتر هم میشه
   فقط تعداد رجهای بافته بیشتر میشه
   فکر کنم اگه بخواهید برای بزرگسال باشه حتما باید از کاموای ضخیم استفاده کنید که کوچیک درنیاد.

 10. navid گفت:

  سلام من امروز سایت شما رو پیدا کردم و از مدلها لذت بردم ،میخواستم بدونم dvdاموزشی که در زیر آمده هردو سری یکی هستن چون دو بار تبلیغ شده در ضمن من بافت رو کاملا بلدم ولی نمی دونم چند تا سر بندازم ویا چند تا کور کنم تا اندازه دربیاد ومعمولا اینقدر میچکافم تا اندازه بشه یعنی حرفه ای نیستم ،این پکیج کمک میکنه ،مدل قلاب بافی هم داره ،مدل هایی که در سایت هم گفتین داره ،در ضمن چرا بعضی از مدل ها عکس نداره تا ما کار رو ببینیم ،ممنون

  • admin گفت:

   سلام آقا نوید
   بله این آموزش ها به صورت تصویری هست و کامل آموزش میده که چه کار کنید که بافتنیتون جمع نشه یا شل نشه

   من از چندتا از خریدارها پرسیدم خیلی راضی بودند!

 11. لامیلا گفت:

  سلام آموزش واضح وروشن بود دست شما درد نکنه . من برای دختر سه ساله ام یک بلوز می خواهم ببافم با میل فقط می خواهم قسمت پایین لباس مدل تور ی بجای کشباف باشد چه کار کنم راهنمایی کنید ممنون

  • admin گفت:

   سلام لامیلا جان ممنونم
   راستش خودم جواب سوالتون رو نمیدونم ولی پیگیرش هستم اگه پیدا کردم جوابش رو میذارم.
   از دوستان اگه کسی جواب سوال لامیلا جون رو میدونه ممنون میشم پاسخ بدید.

 12. زهرا گفت:

  سلام ممنون از سایت خوبتون
  میشه آموزش شالکردن مدل همین کلاه رو هم بگذارید؟
  ممنون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام