بافت سوسماری

هر نوع بافتی که میخواهید با مدل بافت سوسماری انجام دهید، باید با ضریبی از عدد ۵ بعلاوه ۴  دانه بافتتان را سر بگیرید
من برای نمونه با ۱۹  دانه برایتان بافتم یعنی  ۱۹=۴+۳ *۵  


و به این ترتیب ادامه دادم … پیشنهاد میکنم یک نمونه کوچک از بافت را
انجام دهید تا نوع بافت را تشخیص دهید ، بعد از آن میتوانید روی هر بافتی
که خواستید پیاده کنید.
رج اول : ۴ دانه از زیر – ۱ دانه از رو – ۴ دانه از زیر – ۱ دانه از رو و به همین ترتیب تا انتهای رج
رج دوم: ۴ دانه از رو – یک دانه اضافه کنید (طوری که سوارخ نیفتد)-  ۱
دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید بدون ایجاد سوراخ – ۴ دانه از رو – یک
دانه اضافه کنید – ۱ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید …. به همین ترتیب
تا انتهای رج ادامه دهید
رج سوم : دانه ها را همانطور که می بینید ببافید یعنی ۴ دانه از زیر – ۳ دانه از رو – ۴ دانه از زیر – ۳ دانه از رو ……….
رج چهارم : ۴ دانه از رو – یک دانه اضافه کنید (طوری که سوارخ نیفتد)-  ۳
دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید بدون ایجاد سوراخ – ۴ دانه از رو – یک
دانه اضافه کنید – ۳ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید …. به همین ترتیب
تا انتهای رج ادامه دهید
رج پنجم: دانه ها را همانطور که می بینید ببافید یعنی ۴ دانه از زیر – ۵ دانه از رو – ۴ دانه از زیر – ۵ دانه از رو ……….
رج ششم :  ۴ دانه از رو – یک دانه اضافه کنید (طوری که سوارخ نیفتد)-  ۵
دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید بدون ایجاد سوراخ – ۴ دانه از رو – یک
دانه اضافه کنید – ۵ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید …. به همین ترتیب
تا انتهای رج ادامه دهید
رج هفتم: دانه ها را همانطور که می بینید ببافید یعنی ۴ دانه از زیر – ۷ دانه از رو – ۴ دانه از زیر – ۷ دانه از رو ……….
رج هشتم :  ۴ دانه از رو – یک دانه اضافه کنید (طوری که سوارخ نیفتد)-  ۷
دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید بدون ایجاد سوراخ – ۴ دانه از رو – یک
دانه اضافه کنید – ۷ دانه از زیر – یک دانه اضافه کنید …. به همین ترتیب
تا انتهای رج ادامه دهید
رج نهم: دانه ها را همانطور که می بینید ببافید یعنی ۴ دانه از زیر – ۹ دانه از رو – ۴ دانه از زیر – ۹ دانه از رو ……….
رج
دهم : ۴ دانه از رو – ۱ دانه از زیر – ۸ دانه را از زیر کور کنید طوری که
از دانه های زیر فقط دو دانه بماند یعنی دانه اول و دانه آخر – و بقیه را
نیز به همین ترتیب ادامه دهید .. یعنی باز ۴ دانه از رو و بقیه کار …….
رج یازدهم : ۴ دانه از زیر – دو دانه باقی مانده از دانه های رو را با هم از رو ببافید و باز ۴ دانه از زیر و ادامه کار ……..
فاصله
بین طرحها را میتوانید خودتا ن مشخص کنید و همچنان فاصله ردیفی را
…….. مثلا دو رج بعد دوباره مانند قبل از رج اول شروع به بافت کنید.

خواستم بگویم کیستم، دیدم نگفتنم بهتر است، آنکه با من میماند خود مرا خواهد شناخت و آنکه با من نمیماند همان بهتر که نشناسد مرا…

۱۰ام فروردین ۱۳۹۲ بدون نظر دسته بندی : الگو قلاب بافی نویسنده : admin
     

دیدگاه خود را به ما بگویید.


Wordpress

Iran wp