کشبافت امریکایی

برای
این کشباف ، وقتی رجی که روی لباس به طرف خودمان است را می خواهیم ببافیم
، دانه اول را که نمی بافیم …….. دانه بعدی را که به زیر است را هم
نمی بافیم ……… دانه رو را می بافیم……… دانه زیر را نمی بافیم
…….. و رو را می بافیم …….. تا آخر رج
رج بعد که پشت لباس به طرف خودمان است همه را می بافیم
رج بعد دوباره دانه های زیر را نمی بافیم
رج بعد همه را می بافیم
.
.
.
.
تا آخر

این کشباف محکمتر از کشباف معمولی است

۱۰ام فروردین ۱۳۹۲ ۲ نظر دسته بندی : الگو قلاب بافی

کلاه ملوانی

کلاه ملوانی
این
کلاه برای ۶ تا سایز (نوزاد،۳-۶ ماه،۱۲ ماه،۲ سال،۴ سال،۵-۶ سال )هست که
با اولین سایز طرز بافت شرح داده میشه وبرای بقیه سایزها داخل پرانتز میاد.
Gauge:
خیلی مهمه که با میل ۲۲ دونه سربندازی و۲۸ رج ببافی(بافت ساده با نخ رنگ
اصلی کلاه) به یه مربع ۱۰*۱۰ برسی.اگه نختون این مشخصات رو نداره سایز میل
رو کم یا زیاد کنید تا به این اندازه برسید.
با میل کوچکتر(عموما برای
کشباف از میل سایز کمتر استفاده میکنند تا تنگتر وشکیلتر بشه) و نخ رنگ
مربوط به کشباف ۷۳ (۷۹, ۸۳, ۹۳, ۱۰۱, ۱۰۵) دونه سر بندازید و۷ رج کشباف
یکی از زیر یکی از رو ببافید.رج ۸: ۴ (۷, ۴, ۹, ۵, ۲)
تا دونه کشباف،یه دونه اضافه کنید،(۶ (۶, ۴, ۵, ۷, ۶) تا دونه کشباف،یه
دونه اضافه) رو۱۱ (۱۱, ۱۹, ۱۵, ۱۳, ۱۵) بار تکرار کنید،سپس۳ (۶, ۳, ۹, ۵,
۷) دونه کشباف ببافید.رج نهم(روی کار):همه از زیر
رج ۱۰:همه از رو
رج۱۱:یکی
از زیر،(یه دونه اضافه،۱۳ (۱۴, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹) تادونه از زیر،یه دونه
اضافه،یه دونه از زیر) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ها۹۷ (۱۰۳,
۱۱۵, ۱۲۱, ۱۲۷, ۱۳۳) میشه.
رج۱۲-۱۶: همه رو ساده ببافید.
رج۱۷:یکی از زیر،(یه دونه اضافه،۱۵ (۱۶, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۱) تا دونه از زیر،یه دونه اضافه،یه دونه از زیر) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.
رج۱۸-۲۲:همه رو ساده ببافید.
رج۲۳:یکی
اززیر،(دوتا یکی، ۱۳ (۱۴, ۱۶, ۱۷, ۱۸, ۱۹) تا دونه از زیر،ssk ،یه دونه از
زیر) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ها۹۷ (۱۰۳, ۱۱۵, ۱۲۱, ۱۲۷, ۱۳۳)
تا میشه
رج۲۴-۲۶: همه رو ساده ببافید.
رج۲۷:یکی از زیر،(دوتا یکی،۱۱
(۱۲, ۱۴, ۱۵, ۱۶, ۱۷), تا دونه از زیر،ssk یکی از زیر) اینکارو ۶ بار
تکرار کنید.تعداد دونه ها۸۵ (۹۱, ۱۰۳, ۱۰۹, ۱۱۵, ۱۲۱) تا میشه.
رج۱۸-۳۰: همه رو ساده ببافید
رج۳۱:یکی
از زیر،(دوتا یکی۹ (۱۰, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۵), تا دونه از زیر،ssk ،یکی از زیر)
اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ها ۷۳ (۷۹, ۹۱, ۹۷, ۱۰۳, ۱۰۹) تا
میشه.
رج۳۲-۳۴: همه رو ساده ببافید
فقط برای سایزهای ۱-۲ سال،۳-۴ سال،۵-۶ سال:
رج۳۵:یکی
از زیر،(دوتا یکی،۱۱ (۱۲, ۱۳) تا دونه از زیر،ssk ، یکی از زیر) اینکارو ۶
بار تکرار کنید.تعداد دونه ها ۸۵ (۹۱, ۹۷) تا میشه.
رج۳۶-۳۸: همه رو ساده ببافید
فقط برای سایز۵-۶ سال:
رج۳۹:یکی از زیر،(دوتا یکی،۱۱ تا دونه از زیر،ssk،یکی از زیر) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ها ۸۵ تا میشه.
رج۴۰-۴۲: همه رو ساده ببافید.
برای هر ۶ تا سایز که البته رجهای ۳۵ (۳۵, ۳۵, ۳۹, ۳۹, ۴۳) آن ها میشه:
یکی
از زیر،(دوتا یکی،۷ (۸, ۱۰, ۹, ۱۰, ۹), تا دونه از زیر،ssk ،یکی از زیر) )
اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ها– ۶۱ (۶۷, ۷۹, ۷۳, ۷۹, ۷۳) تا
میشه..
رج ۳۶ (۳۶, ۳۶, ۴۰, ۴۰, ۴۴) وهمه رجهای پشت کار:همه از رو
رج۳۷
(۳۷, ۳۷, ۴۱, ۴۱, ۴۵): یکی از زیر،(دوتا یکی،۵ (۶, ۸, ۷, ۸, ۷), تا دونه
از زیر،ssk،یکی از زیر) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ها۴۹ (۵۵,
۶۷, ۶۱, ۶۷, ۶۱) تا میشه..
رج۳۹ (۳۹, ۳۹, ۴۳, ۴۳, ۴۷): یکی از
زیر،(دوتایکی،۳ (۴, ۶, ۵, ۶, ۵), تا دونه از زیر، ssk، یکی از زیر)
اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ۳۷ (۴۳, ۵۵, ۴۹, ۵۵, ۴۹) تا میشه.
رج۴۱
(۴۱, ۴۱, ۴۵, ۴۵, ۴۹): یکی از زیر،(دوتا یکی،۱ (۲, ۴, ۳, ۴, ۳) تا دونه از
زیر،ssk،یکی از زیر) ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ۲۵ (۳۱, ۴۳, ۳۷, ۴۳, ۳۷)
تا میشه.
رج۴۲ (۴۲, ۴۲, ۴۶, ۴۶, ۵۰):همه از روبرای سایزهای۳-۶ ماه،۶-۱۲ماه،۱-۲ سال،۳-۴سال،۵-۶سال
رج۴۳
(۴۳, ۴۷, ۴۷, ۵۱): یکی از زیر(دوتا یکی،۰ (۲, ۱, ۲, ۱), تا دونه از زیر،‌
ssk ، یکی از زیر) ) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ۱۹ (۳۱, ۲۵, ۳۱,
۲۵) تا میشه.
رج۴۴ (۴۴, ۴۸, ۴۸, ۵۲):همه از رو
سایز۶-۱۲ماه،سایز۳-۴ سال:
رج۴۵ (۴۹):یکی از زیر،(دوتایکی،ssk،یکی از زیر) اینکارو ۶ بار تکرار کنید.تعداد دونه ۱۹ (۱۹) تا میشه.
رج۴۶ (۵۰):همه از رو
همه
۶ سایز رج(۴۳ (۴۵, ۴۷, ۴۹, ۵۱, ۵۳:یکی از زیر،(دوتا یکی) اینکارو۱۲ (۹, ۹,
۱۲, ۹, ۱۲) بار تکرار کنید.تعداد دونه ها۱۳ (۱۰, ۱۰, ۱۳, ۱۰, ۱۳) تامیشه.
رج۴۴
(۴۶, ۴۸, ۵۰, ۵۲, ۵۴): ۱ (۰, ۰, ۱, ۰, ۱), تا دونه از رو، دوتایکی از
رو(دوتایکیهای قبلی همه از زیر بود)، اینکارو ۶ (۵, ۵, ۶, ۵, ۶) بار تکرار
کنید.تعداد دونه ۷ (۵, ۵, ۷, ۵, ۷) تامیشه.
نخ رو به طول۵/۴۵ سانت می برین.نخ رو از دون های باقیمانده رد میکنیدوسفت میکشیدومحکم می بندین. بعد درزها رو بدوزین.
دوستانی که قصد خرید این شال و کلاه رو دارید هم  می تونید از طریق دکمه خرید پستی اقدام به خرید کنید تا براتون بافته بشه و ارسال شه.
قیمت کلاه ۳۰ هزار تومان و شال هم ۲۰ تومان
از کاموا جنس مرغوب و خوب استفاده میشه که شال و کلاهتون عمر زیادی داشته باشه.
شال و کلاهتون دست بافت خواهد بود و کیفیتش با لباس های بافت ماشین قابل مقایسه نیست.
اگر فقط شال یا فقط کلاه رو می خواهید توی توضیحات اعلام کنید تا قیمت رو براتون اصلاح کنیم.
۱۰ام فروردین ۱۳۹۲ ۸ نظر دسته بندی : کلاه بافتنی

آموزش بافتنی مدل دو پیچ کنار هم

دراین مدل ۲ تا رو ۶ تا زیر بافته می شود و پیچ روی ۶ دانه زیر انجام می شود
۶
تا دانه را به ۲ قسمت ۳ تایی تقسیم می کنیم ……. دانه سوم قسمت اول را
از روی ۲ تا دانه اول و دوم در می آوریم دانه های اول و دوم را در میل سمت
چپ میگیریم و بعد دانه سوم را میگیریم و ۳ تا دانه را به زیر می بافیم(اول
دانه سوم بافته می شود و بعد دانه های اول ودوم)
برای ۳ دانه قسمت دوم:
دانه های دوم و سوم را از پشت میل ،در میل سمت راست می گیریم و بعد دانه
اول را از میل سمت چپ خارج کرده ، ابتدا دانه های دوم و سوم را در میل سمت
چپ می گیریم و بعد دانه اول را …. و بعد به زیر می بافیم
۲ تا از رو و بعد دوباره پیچ بعدی
رج پشت لباس را همانطور که دانه ها را می بینیم می بافیم (۲ تا زیر و ۶ تا رو )
رج رو دوباره پیچها را تکرار می کنیم۲ تا از این مدل کنار هم بافتم

منبع : نی نی سایت

۱۰ام فروردین ۱۳۹۲ ۶ نظر دسته بندی : الگو قلاب بافی

آموزش تصویری بافتنی

۱۰ام فروردین ۱۳۹۲ بدون نظر دسته بندی : الگو قلاب بافی

روش بافتن از رو

۱۰ام فروردین ۱۳۹۲ بدون نظر دسته بندی : الگو قلاب بافی

پاپوش نوزادی

۲۰ دانه با نخ متوسط سر می اندازیم و یک مربع با بافت رکن میبافیم . یک مربع دیگر هم با یک رنگ دیگر می بافیم.
مربها
را به حالت بیضی کنار هم میگذاریم و دو راسی را که کنار هم است را بهم می
دوزیم . ۳ راس دیگر یکی از مربعها را به مرکز مربع می آوریم (تا می کنیم
مثل پاکت نامه می شود)و به همان صورت ضلعهایی که کنار هم قرا گرفته است را
می دوزیم .مربع دوم را روی مربعی که شکل پاکت نامه شده تا می زنیم و اون
قسمتهایی که روی مربع اول قرار گرفته رابه مربع اول می دوزیم .نصفی از
اضلاع را که دوختیم ، نصفه دیگر را به اون قسمتی از مربع اول می دوزیم که
ندوخته مونده .
و اضافی مربع دوم را به پشت پاپوش برمی گردانیم(یک مثلث برمی گردد)
میتوان در وسط مربع اول آن قسمتی که ۳ راس بهم وصل شده اند یک گل کاموایی یا منگوله وصل کرد

 

۱۰ام فروردین ۱۳۹۲ ۴ نظر دسته بندی : پاپوش و جوراب

بافت حصیری

در رجی که روی لباس را می بافیم ، دانه اول را نمی بافیم ، دانه دوم ،سوم و چهارم را باهم یکی میکنیم و میبافیم ولی از میل در نمی آوریم ، یک ژته روی میل می اندازیم و دوباره ۳ تا دانه را می بافیم و از میل خارج میکنیم . دانه بعدی را می بافیم ودوباره ۳ تا دانه بعدی را باهم بافته بعد ژته و دوباره می بافیم و از میل خارج می کنیم …رج بعد که پشت لباس است همه از رو بافته می شوند.
در رج سوم ، دانه اول را نمی بافیم دانه دوم و سوم را از زیر می بافیم و۳ تا دانه بعدی را باهم یکی می کنیم… (دانه آخر گل قبلی با دانه بین ۲ گل با دانه اول گل بعدی در رج اول با هم یکی می شوند)
رج چهارم همه از رو ورج پنجم مثل رج اول.
بافت حصیری با کاموای ضخیم قشنگتر است.

منبع:banoo.net

۱۰ام فروردین ۱۳۹۲ ۱۲ نظر دسته بندی : الگو قلاب بافی

بافتن کلاه بافتنی

این اندازه ها برای نینی های به ترتیب ۶ ماهه.۱۲ ماهه و ۱۸ ماهه هستن ولی می توانید برای خودتون یا همسرتون هم ببافید

برای بافتن این کلاه از کاموا متوسط و میل ۵ میلی استفاده میکنیم

دستور کار:

اول۴۸٫٫۵۶….۶۴
تا سر میندازیم(این ۳ تا عدد به ترتیب واسه ۶…۱۲… و ۱۸ ماهه شما عددی
رو که مریوط به اندازه نینی تون میشه فقط انتخاب کنین)
بعدش ۱۶…۲۰…۲۴ ردیف میبافیم

توی
ردیف بعد ۱۱….۱۳…۱۵ تا میبافیم بعد یه دونه اضافه میکنیم… این کار
رو ۴ بار تکرار میکنیم تا تعداد دانه ها به ۵۲….۶۰….۶۸ تا بزسه.

حالا قسمت ضربدری….
ردیف ۱: ۴ تا زیر… ۴ تا رو تا آخر
ردیف ۴:۴ تا رو… ۴ تا زیر تا آخر
ردیف ۳: (مثل ردیف ۱)
ردیف ۴: (مثل ردیف ۲)
ردیف
۵ : ۴ تا زیر…. ۴ تایی رو که میخوایم رو ببافیم.. ۲ تای اولشو موقتا
میزاریم رو یه میل دیگه…۲ تای دوم رو میبافیم و بعد اون دوتا رو که کنار
گزاشتیم میبافیم… دوباره ۴ تا زیر….. تا آخر
ردیف ۶: (مثل ردیف ۲)
ردیف ۷: (مثل ردیف ۱)
ردیف ۸: (مثل ردیف ۲)
ردیف های ۱ تا ۸ رو تکرار می کنیم تا به اندازه ۹…۱۰٫۵….۱۱٫۵ سانت برسد..

بعد از اون دانه ها را کم میکنیم.. به این ترتیب:
ردیف۱: ۱ رو… ۲ تا با هم رو….تا آخر که باید ۳۵….۴۰….۴۶ دانه داشته باشیم
ردیف ۲: ۲ با هم رو…۱ رو…. به ترتیب۱۷٫٫۲۰…۲۳ دانه میماند
ردیف ۳: ۲ با هم رو…۱ رو…. به ترتیب۹٫٫۱۰…۱۱ دانه میماند
ردیف ۴: ۲ با هم رو…۱ رو…. به ترتیب۴٫٫۵…۵ دانه میماند

۱ ردیف ساده ببافید….
کاموا را با دنباله بلند ببرید… از داخل دانه ها رد کرده و آنا سفت کنید و گره بزنید

۱۰ام فروردین ۱۳۹۲ ۲ نظر دسته بندی : کلاه بافتنی

شال توری بافتنی

 

 

(دقت کنید انتخاب نخ توی این شال خیلی مهمه نخش باید ضخیم باشه تا طول شال بلند بشه چون این شال در طول بافته میشه نه در عرض)

روش بافت مدل موجی:۱۷ تا دونه رو در نظر بگیرید(مشابه نمودار زیر)
مربع خالی: منظور اینست که در روی کار دانه را از زیر بافته ودر پشت کار از رو
مربع ضربدر دار:درپشت کار از زیر ببافید
مربع دایره دار: یه ژوته
مربع مثلث دار:دوتا یکی از زیر

 

روش بافت شال:
با میل گرد شماره ۷ (میلیمتر) و روی ۲ تا میل ۱۹۵ تا دونه سر بندازید.دو رج از زیر ببافید.
شروع
بافت موجی:اول ۴ تا از زیر ببافید بعد مدل رو بندازید(۱۷ تا دونه))،دوباره
مدل،همینطورتا ۴ دونه آخر که اونم همه از زیر میبافید(در پشت کار هم از
زیر میبافید یعنی دو طرف بافت ابری داره).وقتی بافتتون ۲۸ سانت شد دو رج
از زیر می بافید.بعد سفت کور می کنید.

فقط لبه اش رو هم باید باقلاب حاشیه بزنین.

 

۱۰ام فروردین ۱۳۹۲ ۸ نظر دسته بندی : شال بافتنی

ژیله مردانه برای سایزهای xs,s,m,l,xl

دور سینه(۴۰,۴۴,۴۸,۵۲) ۳۶ سانت
طول ( ۶۶٫۲,۶۶٫۲,۶۷٫۵,۶۸٫۷) ۶۵ سانت
(۱۲,۱۳,۱۴,۱۶) ۱۰ کلاف ۵۰ گرمی.میل سایز ۸ یا ۹ ،میل گرد سایز ۸
Gauge :با میل سایز ۹ اگر ۱۸ تا دونه رو ۲۴ رج ببافی مربع ۱۰*۱۰ بشه.
بافت پشت:
با
میل سایز کوچکتر (۱۱۰,۱۲۲,۱۳۰,۱۴۲) ۱۰۲ تا دونه سر بندازید وکشباف ۲ تا از
زیر ۲ تا از رو ببافید تا ۲/۶ سانت که با روی کار تموم بشه.میل رو عوض
کنید(میل بزرگتر) همه رج از رو و درعین حال (۲۰,۲۲,۲۲,۲۴) ۲۰ تا دونه در
طول رج کم کنید.تعداد دونه های باقیمونده(۹۰,۱۰۰,۱۰۸,۱۱۸) ۸۲ تا میشه.
همینطور ساده ببافید تا ۵۱ سانت از شروع کار که با پشت کار تموم شه.
برای حلقه آستین با توجه به سایز۶,۷,۸,۹)) ۶ تا دونه در ابتدای هردو بعدی رج کور میکنی.تعداد دونه ها (۷۸,۸۶,۹۲,۱۰۰) ۷۰ تا میشه.
به
این ترتیب ادامه بدین که در قسمت روی کار (هر دو رج یکبار) (۱۰,۱۱,۱۲,۱۴)
۸ بار از سمت حلقه آستین یه دونه کم کنید .تعداد دونه ها(۵۸,۶۴,۶۸,۷۲) ۵۴
تا میشه. همینطور ساده ببافید تا حلقه آستین به (۲۲٫۵,۲۲٫۵,۲۳٫۷,۲۵) ۲/۲۱
سانت برسه و رج آخرتون هم پشت کار بشه.
برای سرشونه اول (۶,۷,۸,۹) ۵ تا دونه در ابتدای دو رج بعدی کور کنید و رج بعد۳۶ تا دونه بقیه رو کور کنید.

بافت جلو
شبیه پشت کار ببافید تا ۵۱ سانت.
بافت حلقه آستین ویقه:
۶,۷,۸,۹))
۶ تا دونه کور کنید. بقیه رو تا دوتا دونه وسط همه از زیر میبافی،دوتا
دونه وسط رو توی یه سنجاق قفلی بگیر(یا یه میل دیگه). یه کلاف دیگه بردار
وبقیه دونه ها رو تا آخر همه از زیر بباف.
رج بعد دوباره از اول رج ۶,۷,۸,۹)) ۶ تا دونه کور می کنید. بعد بقیه رو از رو میبافید.
همزمان
هم سمت راست وهم سمت چپ رو ببافید.به این ترتیب ادامه بدین که در قسمت روی
کار (هر دو رج یکبار) (۱۰,۱۱,۱۲,۱۴) ۸ از سمت حلقه آستین یه دونه کم کنید
همزمان (۱۰,۱۰,۹,۸) ۱۱بار یه دونه هم از سمت یقه کم کنید . اینکارو فقط
برای یقه برای رجهای روی کار (۷,۷,۸,۹) ۶ بار تکرار کنید. وقتی همه کم
کردنها تموم شد (۱۱,۱۴,۱۶,۱۸) ۹ تا دونه باقیمونده رو در دوطرف همینطور
ساده ببافید تا حلقه آستین به (۲۲٫۵,۲۲٫۵,۲۳٫۷,۲۵) ۲/۲۱ سانت برسه و رج
آخرتون هم پشت کار بشه.
برای سرشونه اول (۶,۷,۸,۹) ۵ تا دونه کور کنید در هر طرف حلقه آستین و رج بعد بقیه رو کور کنید.
دوتا سرشونه ها رو بدوزید.
بافت
کشباف یقه:در حالیکه روی کار به سمت شماست با میل گرد از ابتدای سرشونه چپ
۵۸ تا دونه بگیرید( در طول یقه) ،یه مارکر میگذارین(یا سنجاق قفلی) بعد
دوتا دونه ای که به سنجاق گرفتید رو به میل اضافه کرده،دوباره یه مارکر
دیگه، دوباره ۵۸ تا دونه دیگه از یقه سمت راست می گیرین وبعد ۳۸ تا دونه
از پشت یقه وبا میل گرد کشباف مربوطه رو میبافید.به این ترتیب:
دوتا از
زیر،(دوتا از رو،دوتا از زیر) این پرانتز رو ادامه میدین تا دوتا دونه
مونده به مارکر،که دوتا یکی میکنید،دوتا از زیر،دوتا یکی ،دوتا از رو
،(دوتا از زیر،دوتا از رو) تا آخر این پرانتز رو ادامه میدین.بعد این کم
کردن رو یکی قبل از مارکر و یکی بعد از مارکر دوم ادامه میدین تا کشباف به
۷/۳ سانت برسه.همه رو کور کنید.
بامیل سایز کوچک(۱۲۲,۱۲۲,۱۲۶,۱۳۰) ۱۱۸ تا دونه دور تا دور حلقه آستین .شروع کنید به کشباف تا ۱/۳ سانت بعد همه رو کور می کنید.

۱۰ام فروردین ۱۳۹۲ بدون نظر دسته بندی : پلیور مردانه بافتنی

Wordpress

Iran wp