X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات

مدل بافت لانه زنبوری

رج روی میل(رج اول) ۱ دانه از زیر بافته نخ را روی کار آورده ومیل را از زیر داخل دانه دوم می کنیم بدون آنکه دانه دوم را ببافیم نخ از رو  روی میل و روی دانه دوم می افتد دانه دوم از ریر بافته میشود ومدل تکرار می گردد.

رج دوم : رج پشت کار ۲ دانه از رو  بافته شود   نخ هایی که روی میل انداخته بودیم همانطورنبافته رد می کنیم

 

رج سوم : دانه ای را که درج اول نخ روی آن انداخته بودیم (دانه +نخ روی آنرا)ازروباهم یکی می کنیم بدون آنکه نخ را پشت کار ببریم  میل را از زیر داخل دانه بعدی ردکرده وبدون آنکه آن دانه بافته شود (نخ به حالت از رو به زیر) روی دانه می افتد همانطور که نخ روی کار است دو دانه بعدی (یعنی دانه +نخ روی کار)از رو با هم یکی میشود و دوباره نخ از رو به زیر روی دانه بعدی می افتد .

به این ترتیب دررجهای روی کار همیشه نخ رو  است ودر رجهای پشت هم رو  به خودمان بافته میشود .

۱۰ام فروردین ۱۳۹۲ بدون نظر دسته بندی : آموزش بافتنی و قلاب بافی , الگو قلاب بافی

مدل بافت جناقی

رج اول دانه وسط را مشخص میکنیم از این دانه به طرف سر میل ۳تا۳تا  میشماریم (۳تا رو ۳تا زیر) به دانه وسط که میرسیم یک دانه زیردوباره ۳تا رو  ۳تا زیر تا آخر رج

رج دوم  هرکدام سرجای خود

رج سوم را یکی یکی از سررج بافت عوض می کنیم مثلآ اگر سه تای اول رو باشد دو تا رو بافته میشود ودانه سوم زیر بافته میشود بهمین ترتیب یکدانه وسط میشود سه تا زیر دو رج بعد پنج تا زیر دو رج بعد هفت تا زیرمیشود  دانه وسط هفت تا رو و  یکی زیرمیشود ودوباره تکرار میشود

۱۰ام فروردین ۱۳۹۲ بدون نظر دسته بندی : الگو قلاب بافی

ژاکت دخترانه کلاه دار

مدل بافت :نخودی توری                        برای بچه ۴تا ۵سال                    با نخ نازک و میل ۳

برای هر پیش جلو ۴۵ دانه

برای پشت ۸۵ دانه

برای آستین۵۰ دانه

برای کلاه ۹۰ دانه

برای شرع کار چند رج رکن می زنیم بعد برای هر پیش جلو ۵ دانه بعداز  رکن اضافه میکنیم برای پشت ۸ دانه.

به قد دلخواه (تا زیر بغل)بافته و حلقه  آستین را می زنیم۴ و۳ و۲ و۱ وهر۶ رج ۱ دانه کور میشود تا به بلندی۱۲ سانت برای جلو و ۱۵ سانت برای پشت می بافیم.

(جادکمه در پیش جلو با فاصله۸ سانت ۱دانه)

بعد از ۱۲سانت حلقه برای پیش جلو شروع به دانه نگهداشتن کلاه میکنیم ۵ و۴ و۳ و۲ و۱ و۱ و۱  وسرشانه دردو مرحله کور میشود

بعد از ۱۵سانت پشت دانه ها به ترتیب از وسط ۱۰ و۴ و۳ و۲ و۱دانه نگه میداریم وسرشانه دردو مرحله کور میشود

 

برای آستین هم بعد ازرکن ۸ دانه اضافه میکنیم وهر ۶ رج۱دانه به طرفین اضافه می کنیم تا قد استین به زیر بغل برسد

بعداز این مرحله نوبت حلقه زدن استین میرسد که به ترتیب ۴ و۳ و۲ و۱ و۱ و۱ و۱ و….

در صورتی که با۱ دانه کم کردن قد استین بلند شد و در اخر بیشتر از ۱۰ الی ۱۲ دانه ماند می شود سر وته رج ۱ دانه ۱ دانه کم کرد که زودتر  دانه ها تمام شود.

باید قد حلقه  استین از قد حلقه لباس۳سانت کوتاه باشد.

۱۰الی۱۲ دانه مانده را یک جا کور می کنیم.

برای کلاه دانه هایی که نگه داشته بودیم را همه در میل گرفته وفاصله بین دانه ها را ژته گرفته ودو تا یکی میکنیم.

۹۰دانه برای کلاه در این سایز مناسب می باشد.اگر کم بود در رج دوم اضافه می کنیم ۲۰ تا۲۵ سانت میبافیم بعد از  وسط در رج رو ۳بار ۳تا یکی میکنیم  بعد از ان در همان وسط ۳تا یکی را پشت هم تکرار می کنیم

کلاه با این کار از وسط دوخته می شود .

خسته نباشید ولی من خسته شدم

۱۰ام فروردین ۱۳۹۲ ۴ نظر دسته بندی : ژاكت بافتنی

کلاه مدل برگی

کلاه مورد نظر با ۶ دانه شروع می شود

۶ دانه سراناخته رج اول همه به رو می بافیم

رج دوم ۱ دانه اضافه ۱دانه بافته شود تا دانه ها ۱۲  تا شود

رج پشت همه به رو

رج چهارم باز ۱ دانه اضافه۲ تا بافته که دانه ها بشود ۱۸ تا

رج پشت همه به رو

رج ششم ۱ دانه رو ۱ژته ۱زیر ۱ژته ۱رو

رج پشت دانه ها هر کدام به شکل قبل و ژته ها به رو

رج هشتم ۱دانه های رو همان رو باشند فقط ژته ها کنار یک دانه های زیر اضافه شود

به همین شکل ادامه می دهیم تا سوراخ ژته ها برای بچه ها ۵ تا۶  و برای بزرگسال ۷ تا۸ برسد

مرحله بعد نوبت جمع کردن برگ

در رج رو به دانه های زیر که رسیدم(همان برگ)۱ژته و۱ دو تا یکی در اول وبرعکس این کار در اخر هر برگ انجام می دیم(۱دو تا یکی و۱ ژته) این کار را در هر رج رو انجام می دهیم  وژته ها را به رو می بافیم طوری سوراخ نیفتد

با ادمه این کار تعداد دانه های زیر کم ودانه های رو زیاد می شود  ولی تعداد دانه کم نمی شود

در اخرین مرحله که نوک برگ می باشد ۳ تا یکی می کنیم

۶یا۸ رج همه دانه ها رو بافته شوند(یا رکن)

بعد در یک رج کامل ۲تا بافته ۲تا یکی ۲تا بافته ۲تا یکی بعد ۶رکن (یا کشبافت)وکور می کنیم

ودرز را از پایین روی میگذاریم وبا قلاب می دوزیم      وخلاص

۱۰ام فروردین ۱۳۹۲ ۴ نظر دسته بندی : کلاه بافتنی

بلوز پسرانه

تعداد کلاف برای ۸-۹ سال ۴کلاف

مدل لباس که بافت ساده است به دلیل مدل یقه ونوع یقه

۸۰تا۸۵دانه سر می اندازیم وکشبافت  میبافیم (در اینجا من کشبافت آمریکایی استفده کردم چون دیر تر شل می شه)

قد کامل لباس ۵۵ سانت می شود که در ارتفاع ۳۵ سانت هم زمان یقه وحلقه آستین  را می زنیم (در این مدل هم زمان است )

برای یقه ازوسط دانه ها حدود ۱۴دانه کور شود

بعد از مرحله بالا هر طرف یقه را جداگانه شروع به بافت می کنیم تا ۷-۸ سانت هر رج ۱دانه از طرف یقه کور می کنیم بعد از ان هر ۳رج ۱دانه کور می شود

طرف مقابل هم به همین شکل می بافیم تا سر شانه ودر دو مرحله کور می کنیم

برای پشت کار هم کار خاصی نداریم ۷۵-۸۰دانه سر می گیریم وبه بلندی قد جلو می بافیم  ویقه پشت رامعمولی می زنیم (۱-۲-۳-۴-۱۰-۴-۳-۲-۱)ودانه ها را در سنجاق نگه می داریم

در مرحله بعدی سر شانه ها می دوزیم وکار دانه گرفتن یقه را شروع می کنیم

ازقسمت کف یقه همان قسمت که۱۴ دانه کور کرده بودیم شروع می کنیم دانه گرفتن ودر ادامه  سرتا سر کار را دانه می گیریم تا دو باره به کف یقه برسیم .

شروع به با فت می کنیم وهر مدل  کشبافت که بخواهیم می شود بافت (من رکن استفاده کردم)

یقه را معمولی بدون کم وزیاد کردن به ارتفاع کف یقه می بافیم.بعد از این مرحله هر رج که به انتهای میل میرسیم ۵دانه نبافته نگه می داریم این کار را تا خط سر شانه تکرار می کنیم (که حالت یقه آرشال را به دست بیاوریم )

در مرحله آخر همه دانه هایی که نگه داشته بودم را در میل میگیرم وبه صورت خیلی شل کور می کنیم.

بری آستین نصف دانه های جلو حدود۴۰دانه  سر می کیریم وبعد کشبافت می بافیم ودر یک رج ۸دانه به دانه ها اضافه می کنیم (لا بهلای دانه ها)

در طول بافت هر ۶رج ۱دانه به طرفین اضافه میشود .این اضافه کردن تا جایی ادامه دارد که گشادی لازم به دست بیاید ودر اخر شروع به زدن حلقه معمولی میکنیم(۴-۳-۲-۱-۱-۱-……..)تا۱۲دانه بماند که یک جا کورمی شود .

۱۰ام فروردین ۱۳۹۲ بدون نظر دسته بندی : پلیور مردانه بافتنی , پیراهن قلاب بافی

یک مدل بافت توری

هر دالبر را  ۱۱ دانه ای در نظر گرفته ام که می توان آن را پهن تر و یا کو چکتر نیز بافت برای انداختن دو دالبر در کنار هم آموزش می دهم و بقیه مانند آن تکرار می شود۱- بعد از اینکه به تعداد مورد نیاز سر انداختید رج اول همه را از زیر یا رو (سلیقه ای است این قسمت پشت کار است )می بافید
۲- رج دوم : دانه ی اول را به میل بگیرید یک دانه اضافه کنید ۴ دانه از زیر ببافید سه دانه را یکی کنید ۴ دانه از زیر ببافید یک دانه اضافه کنید بک دانه از رو یک دانه اضافه کنید ۴ دانه از زیر ببافید سه دانه را یکی کنید ۴ دانه از زیر ببافید
۳- رج سوم: پشت کار همه را از رو ببافید و دانه هایی را که اضافه کردید طوری بردارید که سوراخ بیفتد
۴- رج چهارم : دانه ی اول را به میل بگیرید دانه ی دوم را از زیر ببافید یک دانه اضافه کنید۳دانه از زیر ببافید سه دانه را یکی کنید۳دانه از زیر ببافید یک دانه اضافه کنید سه دانه را از زیر ببافید یک دانه اضافه کنید ۳ دانه از زیر ببافید سه دانه را یکی کنید ۳ دانه از زیر ببافید
۵- رج پنجم مانند رج سوم
۶- رج ششم : دانه ی اول را به میل بگیرید دانه ی دوم و سوم را از زیر ببافید یک دانه اضافه کنید۲دانه از زیر ببافید سه دانه را یکی کنید۲دانه از زیر ببافید یک دانه اضافه کنید ۵ دانه را از زیر ببافید یک دانه اضافه کنید ۲ دانه از زیر ببافید سه دانه را یکی کنید۲ دانه از زیر ببافید
۷-رج هفتم تکرار رج سوم
۸- رج هشتم :دانه ی اول را به میل بگیرید دانه ی دوم و سوم و چهارم را ببافید یک دانه اضافه کنید۱دانه ببافید سه دانه را یکی کنید۱دانه ببافید یک دانه اضافه کنید ۷ دانه را ببافید یک دانه اضافه کنید ۱دانه رو ببافید سه دانه را یکی کنید۱دانه رو ببافید
۹- رج نهم مانند رج سوم
۱۰- رج دهم :دانه ی اول را به میل بگیرید دانه ی دوم و سوم و چهارم و پنجم را ببافید یک دانه اضافه کنیدسه دانه را یکی کنید یک دانه اضافه کنید ۹ دانه را ببافید یک دانه اضافه کنید سه دانه را یکی کنید
۱۱- رج ۱۱ تکرار رج سوم

۱۰ام فروردین ۱۳۹۲ بدون نظر دسته بندی : الگو قلاب بافی

عکس بافتهای زمستانی

Iran Eshgh Group !

توضیح عکس: این ژاکت را با شلوارهای پاچه گشاد ست کنید

Iran Eshgh Group !

 

 توضیح عکس: این مدل را با شلوارهای تنگ چسبان و چکمه های پاشنه بلند ست کنید

Iran Eshgh Group !

 

Iran Eshgh Group !

 

بلوز زنانه

بافت مدل تصویربرای قسمت پایین رج اول ۴ تا از زیر ۴ تا از رو رج برگشت همه از رو ( بافت پشت لباس )

برای قسمت حصیری ۴ رج بافت ساده و رج پنجم وششم هفتم و هشتم را ۴ تا از زیر ۴ تا از رو رج برگشت همه از رو دو باره ۴ رج ساده و ۴ رج بعدی مدل بالا تکرار می شود منتها هر جایی که قبلا زیر بو درو ببافید و برعکس تا بافت حصیری تکمیل شود
برای یقه ی گرد به اندازه ای که می خواهید یقه باز باشد ( بین دو تا ۴ انگشت بسته تا سر شونه باقی مانده ) از وسط یه تعداد دونه ( که بسته به ضخامت نخ و بازی یقه متغیر ه مثلا ۸ یا ۱۰ تا دونه ) کور می کنیم بافت جلو دو تکه می شود که جداگانه بافته می شوند با زی یقه در کم کردن دو نه ها موثر هستند و شما می توانید یک رج در میان ۴ ،۲ ،۱ دانه کم کنید یا ۳، ۲، ۱ کم کنید ( اینا سلیقه ای است ) و بقیه را تا سر شونه صاف ببافید
بعد از اتمام کار باید دو ر یقه دونه بگیرید و بافت کشباف یا جو دانه انجام بدید .

۱۰ام فروردین ۱۳۹۲ بدون نظر دسته بندی : پیراهن قلاب بافی , ژاكت بافتنی

مدل توری

 

شماره های جفت .
رج ۱ : یکی از زیر – یک ژته – ۲ تا از زیر
رج ۲ : یکی از رو – ۳ تا از رو – سومین دانه از میل راست را روی ۲ تای دیگر کور کنید.
رج ۳ : ۲ تا از زیر – یک ژته – یکی از زیر
رج ۴ : سه تا از رو – سومین دانه از میل راست را روی ۲ تای دیگر کور کنید – یکی از رو

۱۰ام فروردین ۱۳۹۲ بدون نظر دسته بندی : الگو قلاب بافی

پاپوش

برای سایز کفش ۳۶ ، ۲۷ دانه سر می اندازیم (برای سایز ۴۰ حدودا ۳۰ دانه ) تعداد دانه هایی که سر میاندازیم باید به ۳ بخش پذیر باشد .
از پشت پا تا زیر انگشت پا را می بافیم . ۲۷ را به ۳ قسمت تقسیم می کنیم ۹ تای اول را کور میکنیم بقیه را می بافیم در رج بعد ۹ تای اول را کور می کنیم و ۹ تای وسط را به اندازهای که می خواهیم روی پا بیاید می بافیم و کور می کنیم بر میگردانیم و به دو طرف که کور کرده ایم می دوزیم . اگر اضافه داشت و از قسمتهایی که کور کرده ایم گذشت ، به روی کفش می آید . پشت آنرا هم می دوزیم . دور آنرا قلاب میزنیم و کش ، کاموا یا ربان رد می کنیم و دو منگوله روی آن میگذاریم.

۱۰ام فروردین ۱۳۹۲ بدون نظر دسته بندی : پاپوش و جوراب
دسته بندی مطالب

Wordpress

Iran wp