آخرین اخبار : 

آموزشبلوز یقه کرواتی

بلوز یقه کرواتی

این بلوز بر عکس بلوزهای یقه کرواتی به جای اینکه گرهش جلو باشه پشت میوفته. الگو :   راهنمای دوخت۱       : راهنمای دوخت۲ :  

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام