آخرین اخبار : 

آموزش بافتنی بافت حصيري

بافت حصیری

در رجی که روی لباس را می بافیم ، دانه اول را نمی بافیم ، دانه دوم ،سوم و چهارم را باهم یکی میکنیم و میبافیم ولی از میل در نمی آوریم ، یک ژته روی میل می اندازیم و

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام