آخرین اخبار : 

آموزش بافتنی با فیلم

آموزش بافتنی از ابتدا با فیلم

سر انداختن بافتنی ( فیلم ) : http://www.viddler.com/explore/nakotv/videos/5سر انداختن بافتنی، روش دوم ( فیلم ) : http://www.viddler.com/explore/nakotv/videos/11 سر انداختن بافتنی ، روش سوم ( فیلم ) : http://www.viddler.com/explore/nakotv/videos/13 اضافه کردن دانه به لبه بافتی که قبلا بافته شده و میخواهیم