آخرین اخبار : 

آموزش بافتنی جودانه درشت

آموزش بافتنی مدل جودانه درشت

رج اول: یک دانه از زیر – یک دانه از رو – یک دانه از زیر – یک دانه از رو – به همین ترتیب تا انتهای رج رج دوم: تمام دانه ها را به همان ترتیب که می بینید