آخرین اخبار : 

آموزش بافتنی مدل برگ ساده

آموزش بافت مدل برگ ساده

۳۹ دانه سر بندازید ۴ رج رکن ببافید ( پشت و روی کار همه از زیر بافته می شود ) در تما رج ها ۴ تا دانه اول و آخر را از زیر  ببافید که حاشیه کارتون رکن بشه * رج

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام