آخرین اخبار : 

آموزش بافتنی مدل توری7و8

آموزش بافتنی مدل توری۷و۸

هر گل از ۷ دانه زیر تشکیل شده و بین گلها را ۲ یا ۳ دانه از رو می بافیم و دوباره ۷ دانه از زیر برای گل رج اول( که رج روی لباس است یعنی روی لباس به طرف