آخرین اخبار : 

آموزش بافتنی مدل جناقی

مدل بافت جناقی

رج اول دانه وسط را مشخص میکنیم از این دانه به طرف سر میل ۳تا۳تا  میشماریم (۳تا رو ۳تا زیر) به دانه وسط که میرسیم یک دانه زیردوباره ۳تا رو  ۳تا زیر تا آخر رج رج دوم  هرکدام سرجای خود

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام