آخرین اخبار : 

آموزش بافتنی مدل گيس باف

بافتنی مدل گیس باف

گیس باف اگر دو تا مارپیچ را بغل هم ( دو تا مارپیچ ۴ تایی را در نظر بگبرید که بین آنها دانه ای از زیر نبافته اید) ببافید و موقع پیچ انداختن به این روش عمل کنید ۱- در