آخرین اخبار : 

آموزش بافتن پاپوش

پاپوش

  ۳۷ دانه سر می اندازیم رج ۱ : همه از زیر رج ۲ : همه از زیر رج ۳ : ۱۸ تا زیر  – یک ژته – یک زیر – یک ژته – رج ۴ : همه از زیر

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام