آخرین اخبار : 

آموزش بافتن یقه آرشال

آموزش بافت یقه آرشال

آموزش بافت یقه آرشال   برای بافتن این نوع یقه که بیشتر برای ژاکت استفاده می شود : کشباف لباس را انجام دهید و مدل انتخابی برای جلو راهم ببافید تا به ۵ سانت به حلقه استین مانده توقف کنید

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام