آخرین اخبار : 

آموزش بافت پیراهن عروسکی

آموزش بافت پیراهن عروسکی رنگ سفید و تکی

رج اول۴۵ زتجیره و سپس حلقه رج دوم ۴۵ پایه بلند رج سوم این ۴۵ پایه بلند میشود ۴۸ یعنی از ۳ تا پایه بلند ۲ تا پایه بلند درمی اوریم این ۳ رج قرمز بودند رج چهارم با رنگ

آموزش بافت پیراهن عروسکی

بافت پیراهن عروسکی برای دستگیره رج اول ابتدا ۳۲ زنجیره میزنیم و حلقه میکنیم رج دوم بعد با رنگ سفید داحل این زنجیره ها ۳۲ پایه بلند میبافیم رج سوم بعد با رنگ قرمز از داخل هر پایه بلند دو