آخرین اخبار : 

آموزش بافت ژاکت و کلاه بچه

آموزش بافت ژاکت و کلاه بچگانه

بافت ژاکت : به هر تعداد که یخاهیم دانه سر انداخته و ایتدا ۴ تا ۵ سانت کشبافت میبافیم حالا میتوانیم ۱ دانه اززیر ۱ دانه از رو ببافیم یا کشبافت دو تایی که ۲ دانه از زیر و ۲