آخرین اخبار : 

آموزش بافت کشبافت

کشبافت امریکایی

برای این کشباف ، وقتی رجی که روی لباس به طرف خودمان است را می خواهیم ببافیم ، دانه اول را که نمی بافیم …….. دانه بعدی را که به زیر است را هم نمی بافیم ……… دانه رو را

آموزش بافت کشبافت

بافت کشبافت : شامل دو نوع کشبافت تکی و دوتایی هست که در هر دو پشت و روی بافت یک شکل هست . کشبافت تکی : رج اول : یک دانه از زیر + یک دانه از رو + …..

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام