آخرین اخبار : 

آموزش بافت کفش های روفرشی

آموزش بافت کفش روفرشی

آموزش بافت کفش روفرشی     روش بافت: ۲۷ زنجیره بزنید. ۲ زنجیره اضافه تر بزنید. از خانه دوم شروع کنید و ۱۰ زنجیره را بافت نیم دوبل یا ساده بزنید. ۱۵ خانه بعدی را بافت دوبل یا پایه بلند

آموزش بافت کفش های روفرشی

  کاموا در دو رنگ مختلف ۲ کلاف کاموای ۱۰۰ گرمی، نخ باید یک لا باشد ۵ میل شماره ی ۵/۲   روش بافت: سر انگشتان: کار را با رنگ صورتی شروع کرده، ابتدا با استفاده از ۲ میل ۱۰