آخرین اخبار : 

آموزش بافت کوسن بافتنی

آموزش بافت کوسن بافتنی

بافت کوسن ۴ برگ تشکیل شده از ۴ موتیفابتدا ۵ دانه سر انداخته رج اول : ۲ دانه از زیر + ۱ ژوته + ۱ دانه از زیر + ۱ ژوته + ۲ دانه از زیر . رج دوم :

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام