آخرین اخبار : 

آموزش تصویری بافت کفش قلاب بافی نوزاد

کفش قلاب بافی نوزاد

کفش بچه گانه قلاب بافی       برای بافت این کفش ۱۴تا زنجیره بزنید. قلاب را در زنجیره دوازدهم برده و یک بافت پایه بلند بزنید. ۴ بافت پایه بلند دیگر بزنید. ۷ بافت پایه بلند دوتایی بزنید. در دانه آخر ۷