آخرین اخبار : 

آموزش دوخت پیراهن طبقه ای

پیراهن طبقه ای

یک نمونه از پیراهن مجلسی طبقه ای.