آخرین اخبار : 

آموزش دوخت پیراهن مردانه در 5 سایز

آموزش دوخت پیراهن مردانه در ۵ سایز

پیراهن مردانه در ۵ سایز: برای رسم الگوی پیراهن مردانه ، ابتدا یکی از لباسهای آماده مردانه را بر میداریم و طبق جدول زیر غیر از ۶/۱ دور گردن تمام اندازه ها را از روی لباس میگیریم و با اندازه های جدول