آخرین اخبار : 

آموزش دوخت کیف تکه دوزی

آموزش کیف تکه دوزی

اینم یک کیف کوچیک ساخته شده با روش تکه دوزی. تصویر بزرگ: راهنمای دوخت: