آخرین اخبار : 

آموزش ساخت فرفره

آموزش ساخت فرفره کاغذی

درست کردن فرفره رو خیلی ها بلد هستین ولی گفتم یه یادی از گذشته ها بشه بد نیست .شاید بعضی ها هم بلد نباشن طریقه ساخت  فرفره کاغذی: