آخرین اخبار : 

آموزش سبد بافی

سبد بافی

آموزشمون در مورد سبد بافیه. مواد مورد نیاز فقط چند تا ورق روزنامست که باید لول کنیم و با چسب چوب نگهش داریم. تصویر بزرگ سبد بافی: مراحل ساخت۱سبد بافی: مراحل ساخت۲ سبد بافی: مراحل ساخت۳ سبد بافی: مراحل ساخت۴  سبد بافی: مراحل