آخرین اخبار : 

آموزش مدل بافت توری زیگزاگی

آموزش بافت توری زیگزاگی

مدل : من برای بافت این مدل ۴۳ دانه سرانداختم . ( الگوی بافتنی) رج اول : یک دانه اززیر + (  یک ژوته + ۵ دانه از زیر + ۳ دانه از زیر یکی + ۵ دانه از زیر + یک

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام