آخرین اخبار : 

آموزش مدل بافت تیغ ماهی

آموزش بافت تیغ ماهی

مدل تیغ ماهی ۳ تایی  رج اول  ( ۲ تا از رو + ۱ ژوته + ۳ تا یکی + ۱ ژوته ) + … داخل پرانتز تا آخر رج تکرار میشود رج دوم  ۲ تا از زیر + ۳

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام