آخرین اخبار : 

الگوی بافتن مدل لوزی یا بادبزنی

آموزش بافت مدل لوزی یا بادبزنی

مدل لوزی یا بادبزنی نوع اول : من برای این مدل ۳۷ دانه سر انداختم . رج اول : ۴ دانه از رو + ( ۲ دانه یکی + ۵ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ۱

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام