آخرین اخبار : 

الگوی بافت مدل پروانه ای

آموزش بافت مدل پروانه ای

  من این مدل را با ۲۹ دانه به عنوان نمونه بافتم . رج اول : ۲ دانه از زیر +( ۵ دانه نبافته روی میل و نخ را از روی بافت رد میکنیم + ۵ دانه از زیر) +

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام