آخرین اخبار : 

الگوی دامن نيم کلوش

آموزش دوخت دامن نیم کلوش

آموزش خیاطی – دامن نیم کلوش اندازه گیری: اولین مسئله برای رسم الگو اندازه ی هر فرد است. بنابراین، باید اندازه های شخصی که می خواهیم برایش الگو بکشیم را به دست آوریم. برای رسم الگوی دامن به ۳ اندازه