آخرین اخبار : 

الگوی دوخت کیف دستی

الگوی دوخت کیف دستی

آموزش دوخت یک مدل کیف دستی رو براتون گداشتم الگو کیف دستی و راهنمای دوخت کیف رو هم براتون گذاشتم. راهنمای الگو: