آخرین اخبار : 

الگوی پشت بالاتنه

آموزش بالاتنه متد گرلاوین

الگوی پشت بالاتنه حال برای قسمت پشت اختلاف قد بالاتنه جلو و پشت را بدست می آوریم , عدد بدست آمده را در قسمت وسط پشت از خط گردن بالاتنه و خطی رسم میکنیم , سپس از این نقطه بلندی