آخرین اخبار : 

الگوی گلدوزی

طرح گلدوزی

این هم طرحی برای گلدوزی روی پارچه.  طرح: