آخرین اخبار : 

الگو دوخت کوله پشتی

کوله چهل تکه

اگه یه خورده حوصله کنین می تونین کیفهای زیبایی با خرده پارچه های توی خونه درست کنید تصویر بزرگ  : مراحل دوخت۱ : مراحل دوخت۲   : مراحل دوخت۳ :   مراحل دوخت۴:  

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام