آخرین اخبار : 

الگو رومیزی چهل تکه

رومیزی چهل تکه

یک رومیزیه ساده و کوچک با هنر چهل تکه دوزی تصویر بزرگ: مراحل دوخت: