آخرین اخبار : 

انداختن طرح روی حوله

نقاشی روی حوله

 این طرح رو میشه با کمی رنگ اکرولیک و یه حوله سفید درست کرد. تصویر بزرگ: طرح: