آخرین اخبار : 

بادکنک

تزئین بادکنکی

یک تزئین زیبا و ساده با بادکنک برای جشن هاتون   مراحل ساخت۱:     مراحل ساخت۲:  

تیرو کمان بادکنکی

خیلی وقت بود ازین آموزشا نذاشته بودما مراحل ساخت:

پروانه بادکنکی

پروانه بادکنکی بسازیم. مراحل ساخت۱: مراحل ساخت۲: