آخرین اخبار : 

بافت توری زیگزاگی

آموزش بافت توری زیگزاگی

مدل : من برای بافت این مدل ۴۳ دانه سرانداختم . رج اول : یک دانه اززیر + (  یک ژوته + ۵ دانه از زیر + ۳ دانه از زیر یکی + ۵ دانه از زیر + یک ژوته