آخرین اخبار : 

بافت شمع گل پروانه

بافت مدل شمع گل پروانه

بافت شمع و گل و پروانه :   این مدل رو با ۴۰ تا دونه به عنوان نمونه بافتم ، که دو تا مدل نصفه و یک مدل کامل شد . رج اول : ۴۰ دانه سر بیاندازید . رج

آموزش بافت مدل شمع گل پروانه

بافت شمع و گل و پروانه : این مدل رو با ۴۰ تا دونه به عنوان نمونه بافتم ، که دو تا مدل نصفه و یک مدل کامل شد .رج اول : ۴۰ دانه سر بیاندازید . رج دوم :