آخرین اخبار : 

بافت مدل پنجه گربه ای

آموزش بافت مدل پنجه گربه ای

  مدل پنجه گربه ای :  این مدل را با ۳۲ دانه به عنوان نمونه بافتم که دو مدل کامل شد.رج اول : ۳۲ دانه سر می اندازیم . رج دوم : ۱ دانه زیر + ۱ دانه رو +

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام