آخرین اخبار : 

بافت پیراهن عروسکی برای دستگیره

آموزش بافت پیراهن عروسکی

بافت پیراهن عروسکی برای دستگیره رج اول ابتدا ۳۲ زنجیره میزنیم و حلقه میکنیم رج دوم بعد با رنگ سفید داحل این زنجیره ها ۳۲ پایه بلند میبافیم رج سوم بعد با رنگ قرمز از داخل هر پایه بلند دو

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام