آخرین اخبار : 

بافت پیراهن عروسکی برای دستگیره

آموزش بافت پیراهن عروسکی

بافت پیراهن عروسکی برای دستگیره رج اول ابتدا ۳۲ زنجیره میزنیم و حلقه میکنیم رج دوم بعد با رنگ سفید داحل این زنجیره ها ۳۲ پایه بلند میبافیم رج سوم بعد با رنگ قرمز از داخل هر پایه بلند دو