آخرین اخبار : 

بافت پیراهن عروسکی رنگ سفید و تکی

آموزش بافت پیراهن عروسکی رنگ سفید و تکی

رج اول۴۵ زتجیره و سپس حلقه رج دوم ۴۵ پایه بلند رج سوم این ۴۵ پایه بلند میشود ۴۸ یعنی از ۳ تا پایه بلند ۲ تا پایه بلند درمی اوریم این ۳ رج قرمز بودند رج چهارم با رنگ

کانال آموزش بافتنی ولن در تلگرام