آخرین اخبار : 

بالاتنه لباس

ادامه آموزش بالاتنه

  در کادر اولیه لباس خطهای افقی مشخص شده اند که چه هستند , دو خط عمودی ،خطی که در سمت راست هست خط وسط جلو و خطی که در سمت چپ هست خط وسط پشت. حالا رسم الگوی لباس